สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบรรจุเป็นขรก.168อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 29มี.ค.-24เม.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 168 อัตรา 1. เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ 89 อัตรา (1) ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร (2) ได้รับ ป.ตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (ทั้งนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ จะต้องศึกษาสําเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 2 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ) หรือได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ (3) เคยผ่านงานปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปราม หรือการสืบสวน หรือ การสอบสวน หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล ที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเคยผ่านงานบริหารระบบการรักษาความปลอดภัย หรือเคยผ่านงานธุรการของศาลยุติธรรม เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 6 (1) (2) (3) (4) แห่งระเบียบคณะกรรมการ ข้าราชการศาลยุติธรรม […]

การบินไทยเปิดรับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหลายอัตรา 9-19 เม.ย.นี้

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการขยายฝูงบินให้เพียงพอต่อแผนเส้นทางบินและจำนวนเที่ยวบินในปี 2566 และการเพิ่มความถี่เที่ยวบินในเส้นทางบินยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และการกลับมาให้บริการเส้นทางบินสู่ประเทศจีน ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร และขั้นตอนการสมัครผ่านทาง คลิ๊กที่นี่ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป และสมัครได้ระหว่างวันที่ 9-19 เมษายน 2566   ข่าวจาก :thansettakij

ทบ.รับสมัครนายทหารประทวนวุฒิปริญญา สอบเลื่อนยศเป็นทหารสัญญาบัตร

  กองทัพบก รับสมัครและสอบคัดเลือกนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 1. สายงานสัสดี 35 อัตรา 2. สายงานการเงิน 5 อัตรา 3. สายงานการสารวัตรทหาร 1 อัตรา 4. สายงานทั่วไป 23 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพบก และต้องมีเวลารับราชการนับตั้งแต่วันที่ได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งยศนายประทวนครั้งแรกแล้วแต่กรณี ครบ 6 ปี ก่อนวันสอบคัดเลือก (21พ.ค.66) (ไม่นับรวมเวลาระหว่างรับราชการเป็นพลอาสาสมัคร) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบเท่าขึ้นไป (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) รับสมัครทางเว็บไซต์ http://atc.rta.mi.th หรือ http://radd-atc.rta.mi.th ภายในวันที่ 17มี.ค.-18เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

อ.อ.ป.รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ วุฒิไม่เกิน ปวช. บัดนี้-28มี.ค.66

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับสมัครพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 1 ปี งานบริหารทั่วไป วุฒิไม่เกิน ปวช. สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-28มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.0-2282-3243 ต่อ 134-136 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การป่าไม้ รับสมัครบรรจุพนักงาน21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.66

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี 21 อัตรา 1. งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การเลขานุการ, อักษรศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิติศาสตร์ 2. งานสื่อสิ่งพิมพ์ฯ สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาโฆษณา, สื่อดิจิทัล, ออกแบบนิเทศศิลป์ 3. งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี สำนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบัญชีการเงิน, การจัดการทั่วไป, และสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบข้อมูลบัญชี 4. งานนิติการ 2 สำนักกฎหมาย 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต 5. งานบังคับคดี สำนักกฎหมาย 1 อัตรา […]

การประปานครหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 14-27มี.ค.66

  ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1. วิศวกร จำนวน 6 อัตรา – ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ผู้สมัครสอบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 จะต้องมีใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณี ที่ยังไม1ได้รับใบ ก.ว. จะต้องนำมายื่นภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศรายขื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มิฉะนั้น กปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลองใ]ฏิบัติงาน ลักษณะงานของตำแหน่งวิศวกรจำเป็นต้องปฏิบัติงานภาคฒามปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีไต้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอนด้วย 2. นักคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา – วุฒิ ป.ตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับ Data Analytics 3. นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา – วุฒิ ป.ตรีทางวิทยาศาสตร์ […]

35อัตรา!! DSI รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13มี.ค.-3เม.ย.66

  กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. เจ้าหน้าที่คดีพิเศษ 30 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา (ตามมาตรา 16 วรรคสอง (2) แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547) เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://dsi.thaijobjob.com ภายในวันที่ 13มี.ค.-3เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

380อัตรา!! กรมอุทยานฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 120 อัตรา ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีทุกสาขาวิชา 4. เจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา ปวช.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรกรรม 5. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 8 อัตรา ปวช.ในทุกสาขาวิชา 6. เจ้าหน้าที่ธุรการ 4 อัตรา ปวช.ในทุกสาขาวิชา 7. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ม.6/ปวช. 8. นายช่างศิลป์ 1 […]

ออมสิน รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานระดับ4-7 วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-3มี.ค.66

  ธนาคารออมสิน รับสมัครพนักงานระดับ 4-7 สังกัดหน่วยงานในสายงานลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่และภาครัฐ คุณสมบัติทั่วไป 1. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานของรัฐวิสาหกิจ และระเบียบธนาคารออมสิน ว่าด้วยการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งพนักงานธนาคารออมสิน 2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิชาการเงิน การบัญชี บริหารธุรกิจ และเศรษฐศาสตร์ 3. อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์ 4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8) 5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. มีประสบการณ์ด้านสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 2 ปี 2. มีบุคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีความรอบรู้เชิงธุรกิจ และการคิดอย่างเป็นระบบ 3. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดัน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 5. […]

1 2 105