สพฐ. สั่ง “ห้ามแบ่งแยกห้องน้ำ” ครู-นักเรียน ให้ใช้ร่วมกันได้

Advertisement สพฐ. สั่ง จากนี้ห้ามแบ่งแยก ครู-นักเรียนอีกต่อไป โดยใช้ห้องน้ำร่วมกันได้ ทุกอย่างต้องเท่าเทียม จะมีการแบ่งแยกแค่ชาย-หญิงเท่านั้น   ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า สพฐ. ได้สำรวจความคิดเห็นของนักเรียน พบว่าสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือให้มีการปรับปรุงเรื่องของห้องน้ำ Advertisement   สพฐ. จึงรับเสียงสะท้อนเหล่านี้ของนักเรียนมาดำเนินการ พร้อมสำรวจสภาพห้องน้ำของโรงเรียนแต่ละแห่ง โดยเป็นนโยบายสุขาดีมีความสุข ซึ่ง สพฐ. จะจัดสรรงบประมาณปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนให้จำนวน 100 ล้านบาท ในกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็กประมาณ 9,700 แห่ง ที่มีนักเรียน 80 คน ลงมาก่อน   ขณะนี้ได้ส่งคณะทำงานลงไปสำรวจในโรงเรียนกลุ่มดังกล่าวแล้ว พบสภาพห้องน้ำชำรุดทรุดโทรม กลอนประตูชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ โดยงบที่จัดสรรให้จะให้โรงเรียนทาสีห้องน้ำ เปลี่ยนสุขภัณฑ์ รื้อระบบประปาใหม่ Advertisement   อีกทั้งจะไม่แบ่งแยกห้องน้ำครูหรือห้องน้ำนักเรียนแล้ว จากนี้ทุกอย่างต้องเท่าเทียม เด็กและครูสามารถใช้ห้องน้ำร่วมกันได้ โดยจะแบ่งแยกแค่เฉพาะห้องน้ำชายและหญิงเท่านั้น   ส่วนโรงเรียนอื่น ๆ ที่เป็นโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่ ขอให้สำรวจสภาพห้องน้ำและจัดหางบอื่น ๆ […]

ขยายเวลารับสมัครทุนฯ ปริญญาเอก ไปเรียนสิงคโปร์ ถึง 7 มี.ค. นี้

4 มีนาคม 2567 มีรายงานว่า เพจเฟซบุ๊ก NSTDA – สวทช. ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบ แห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศลงวันที่ 25 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design : SUTD) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำปีการศึกษา 2567 (ค.ศ. 2024) ระดับปริญญาเอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ จำนวน […]

เปิดเรียนฟรี “ผู้ช่วยพยาบาล” มีค่าใช้จ่ายให้ 7,500 บาท/เดือน

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยานเรศวร เปิดรับสมัครนักเรียน จบ ม.6 หรือ เทียบเท่าเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล” เรียนฟรี พร้อมรับค่าใช้จ่ายเดือนละ 7,500 บาท คุณสมบัติทั่วไป นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ทั้งชายและหญิง ขาดแคลนทุนทรัพย์ (รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยคนละไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน) หรือเป็นผู้ด้อยโอกาส มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดช่วงชั้น 5 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00 ผ่านการประเมินความถนัดและความสนใจทางวิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะ มีความวิริยะอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ มีประสบการณ์เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อส่วนรวม ไม่มีพฤติกรรมส่วนตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาระหว่างรับทุน ระยะเวลาการรับสมัคร  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 10 มี.ค. 2567   ข้อมูลจาก : ฐานเศรษฐกิจ

“อบจ.กาญจน์” แจก20ทุน ให้เด็กเก่งแต่ด้อยโอกาส ได้เรียนต่อพยาบาล

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี (อบจ.กาญจนบุรี) ออกประกาศ เรื่อง “หลักเกณฑ์การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2567 เพื่อแจ้งขั้นตอนการขอรับทุนภายใต้โครงการทุนแพทย์ทุนพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก อบจ.กาญจนบุรี ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย แต่มีฐานะทางครอบครัวยากจนหรือเป็นผู้ด้อยโอกาสได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และนำความรู้ ความสามารถมาพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้าต่อไป   สำหรับขั้นตอนการขอรับทุนมีรายละเอียดดังนี้ 1. ประเภทและจำนวนทุนการศึกษา โดย อบจ.กาญจนบุรี ได้จัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ จำนวน 20 ทุน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ทุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสังกัด อบจ.กาญจนบุรี จำนวน 7 ทุน และทุนการศึกษาของนักเรียนทั่วไป […]

ครม.ไฟเขียวยกเลิก “ครูอยู่เวร” หลังจากเกิดเหตุรุนแรงขึ้น

23 ม.ค. 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงผลหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่ 1 / 2567 จังหวัดระนอง ว่า ครม.ได้อนุมัติให้มีการปรับปรุงท่าเรือเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งให้ดีขึ้นรวมถึงไม่ใช่แค่พัฒนาท่าเรือแต่พัฒนาระบบการทำงานให้เป็น one stop service เพื่อความสะดวกในการค้าขาย และมีการสั่งการให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม เร่งรัดให้พิสูจน์สิทธิสัญชาติได้เร็วยิ่งขึ้น ด้านกระทรวงมหาดไทย ก็ได้ลงพื้นที่สร้างสะพานให้เด็ก ๆ ชาวมอแกน สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้ ส่วนโครงการแลนบริดจ์ที่ลงพื้นที่ไปเมื่อวานเชื่อว่าจะมีการสร้างงานสร้างรายได้และศึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมรับหนังสือร้องเรียนจากฝ่ายที่ไม่เห็นชอบซึ่งจะได้พูดคุยกัน และภารกิจสุดท้ายคือการดูบ่อน้ำพุร้อนจะส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเพราะเป็นบ่อน้ำพุร้อนจากธรรมชาติมีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 แต่ยังมีบางเรื่องที่ขาดอยู่ เช่น ประโยชน์คืออะไรมีสารอะไรบ้างที่ให้ประโยชน์กับร่างกายจึงได้สั่งการให้ทาง ททท. ทำการบ้าสเพิ่มเติม นายเศรษฐา เผยอีกว่า คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในโครงการของกลุ่ม 7 จังหวัด 13 โครงการ มูลค่า 350 ล้าน แบ่งเป็นจังหวัดละ 50 ล้านบาทและโครงการตามข้อเสนอของภาคเอกชนโครงการมูลค่า 202 ล้านบาท ซึ่งใช้งบประมาณปี 2566 ในงบกลางไปก่อน ส่วนกรณีครูที่อยู่เวรและถูกทำร้าย นายเศรษฐา ระบุว่า ครม.มีมติ ให้ยกเว้นมติครม.เมื่อวันที่ […]

หนุ่มบุกทำร้าย ‘ครูสาว’ อยู่เวรวันหยุดคนเดียว เจ็บสาหัส

20 มกราคม สมาคมกู้ชีพธรรมนันท์เชียงราย ได้รับแจ้งเหตุ คนร้ายบุกทำร้ายครูผู้หญิง ภายในโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ม.4 ต.ดอยลาน อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย จึงรีบรุดลงพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา พบรอยเลือดตกหยดและเปื้อนตามพื้นชั้นล่าง ตั้งแต่ด้านในและหน้าห้องชั้น ป.2 ผ่านหน้าห้อง ป.1 และพบรอยเลือดจำนวนมาก ที่หน้าห้อง ป.3 ทราบว่า ผู้บาดเจ็บคือ นางอัจราภรณ์ อายุ 41 ปี ครูประจำชั้น ป.2 ได้รับบาดเจ็บปากแตก มีแผลฟกซ้ำบริเวณใบหน้าและลำตัว กู้ภัยนำส่งตัวไป รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปถึง สอบถาม ด.ช.เอ อายุ 12 ปี และ ด.ช.บี อายุ 12 ปี นักเรียนชั้น ป.6 เล่าว่า ขณะที่กำลังเล่นกันอยู่ในศาลา หน้าอาคารโรงเรียน และมีครูอัจฉราภรณ์ทำงานอยู่ในห้อง ป.2 […]

เน็ตฟรีอุ้มเด็กนักเรียน-คนพิการ รอสรุปตัวเลขจากพม.คาดใช้งบ 900 ล.

นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. ได้มีมติเห็นชอบในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับคนพิการ และโครงการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางที่ต้องได้รับการสนับสนุน ช่วยเหลือ ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำเพื่อให้เข้าถึงดิจิทัล ให้สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองได้ โดยการสนับสนุนของงบประมาณจาก กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) สำหรับเกณฑ์เกณฑ์ในการพิจารณาผู้ที่ได้รับสิทธิเน็ตฟรี จากทาง กสทช. จะไม่ใช้ผู้กำหนด แต่หน่วยงานองค์กรที่ดูแล นักศึกษากลุ่มนี้ จะเป็นคนกำหนดและให้รายชื่อนักศึกษากลุ่มนี้มา ซึ่งนักเรียนชั้นประถามศึกษาและมัธยมศึกษา ที่ยากจนพิเศษจากการสำรวจมีจำนวนหลายล้านคน จึงนำมาคัดกรองเป้าหมายที่เร่งด่วนมีประมาณ 3 แสนคน ส่วนจำนวนคนที่เหลือจะมีการประเมินอีกครั้งว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้อย่างไรต่อไป แหล่งข่าวจากกสทช.กล่าวต่อว่า สำหรับในกลุ่มคนพิการทางกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หรือ พม. จะเป็นหน่วยงานที่คัดเลือกคนพิการที่อยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้รับการสนับสนุนเพื่อเสนอรายชื่อมา โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 800-900 ล้านบาทสำหรับผู้พิการ ส่วนกรอบงบประมาณของกลุ่มนักเรียนยากจนจะเท่าปีก่อนๆอยู่ที่ประมาณ 200 ล้านบาท อย่างไรก็ตามทาง กสทช.ได้กำหนดเกณฑ์ว่า ต้องเปิดกว้างให้กับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกบริษัท ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเท่านั้น และหากนักเรียนที่ยากจนและกลุ่มผู้พิการเคยใช้บริการของบริษัทใดก็ให้ใช้บริษัทเดิม โดยจะมีการท๊อปอัพสนับสนุนงบเพิ่มเติมให้ ซึ่งเมื่อบอร์ดเห็นชอบแล้วจะสามารถดำเนินการโครงการได้ทันทีในปี 2567 […]

สั่งเด้งแล้ว ผอ.โรงเรียนดังแม่ฮ่องสอน ให้เด็กกินข้าวกับไข่ต้ม หัวละ 30

กรณีทางเพจดัง ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ได้โพสต์เผยภาพข้าวไข่ต้มและน้ำปลา อาหารของนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 พร้อมข้อความอิ่มไหมลูก..มื้อเย็นของลูก ๆ หลาน ๆ ราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน โดยโรงเรียนแห่งนี้ ขยายโอกาสของเด็กชาวเขากับที่ไร้โอกาส ป.1 – 6 กว่า 467 ชีวิต ซึ่งนักเรียนเกือบทั้งหมด จะกินนอนที่นี่ คล้ายโรงเรียนประจำ มีอาหาร3มื้อ มื้อละ 30 บาทต่อหัว ข้าวไข่ต้ม-น้ำปลา อาหารของเด็ก ๆ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ตกอยู่สภาพแบบนี้ตั้งแต่ สำหรับ ผอ.คนนี้ เพิ่งย้ายมาใหม่ เมื่อเดือนตุลาคม 2565 นอกจากนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ที่ 21 อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน ได้เดินทางไปแจ้งความยัง สภ.แม่ลาน้อย เพื่อเอาผิดนักเรียน ที่โพสต์ถึงอาหารกลางวัน ในถาดหลุมมีข้าวเปล่า+ไข่ต้ม 1ใบ และน้ำพริกตาแดงห่อจิ๋ว ซึ่งตำรวจก็ได้เรียกตัวเด็กนักเรียนพร้อมผู้ปกครอง […]

‘สพฐ.’ โต้ ผอ.อ้างคำสั่ง ศธ.ห้ามให้ น.ร.ติด 0 ยันทำได้ แต่ต้องเร่งแก้ในเทอม

10 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ ชี้แจงกรณีที่มีผู้อำนวยการโรงเรียน อ้างคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการห้ามนักเรียนติด 0 ติด ร. และ มส. และให้เกรด 1 ทุกคน ว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.ที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำหนังสือซักซ้อมความเข้าใจไปยังผู้บริหารสถานศึกษา ในเรื่องการติดตามให้เกรด 0 ร. และ มส. กับนักเรียน ซึ่งเป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนของผู้บริหารสถานศึกษา ยืนยันว่า นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ใช่ว่าห้ามให้เกรด 0 ร. และ มส. กับนักเรียน ยังคงมีเหมือนเดิม เพราะการให้เกรดดังกล่าว ถือว่าเป็นการให้นักเรียนให้ความสำคัญกับการเรียน ร่วมกิจกรรมทำการศึกษาระหว่างภาคเรียน มากกว่าการวัดคะแนนสอบ แต่การซักซ้อมความเข้าใจการให้เกรด 0 ร. และ มส. ที่ สพฐ.แจ้งไปก่อนหน้านี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาเร่งติดตาม อย่าให้เด็กติด 0 ร. และ มส. […]

เปิดเทอมวันแรก สั่ง ผู้บริหาร-ครู ตรวจเข้ม บุหรี่ไฟฟ้า-ยาเสพติด

1 พฤศจิกายน พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 วันแรก ตนมีข้อห่วงใยรับเปิดเทอมคือเรื่องสิ่งเสพติดในสถานศึกษา โดยได้กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษาทั่วประเทศ และหน่วยงานในกำกับทุกสังกัด ตรวจตราบุหรี่ไฟฟ้า และยาเสพติดอย่างเข้มข้น ทั้งภายใน และบริเวณรอบสถานศึกษา เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพิ่มมาตรการที่เข้มแข็ง ปกป้องเยาวชนจากสิ่งเสพติด ตลอดจนสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับอันตราย และผลกระทบของยาเสพติด ให้เกิดการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของ นักเรียน ผู้ปกครอง ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พล.ต.อ.เพิ่มพูนกล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา ศธ.ได้เน้นย้ำ และกำกับสถานศึกษามาโดยตลอด ว่าจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยจากสารเสพติดทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า สารเสพติด รวมถึง สารอื่นที่ทำให้มึนเมา แต่ปัจจุบันเด็กเข้าถึงสื่อต่างๆ ได้ง่ายขึ้น จึงต้องทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ที่สำคัญมีบูรณาการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ผลักดันจนเกิดนโยบาย “โรงเรียนปลอดบุหรี่” โดยสถานศึกษามีส่วนร่วมสำคัญในการสร้างมาตรการจัดสภาพแวดล้อมให้ปลอดบุหรี่ และบุหรี่ไฟฟ้า ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 ที่ได้กำหนดให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ดังนั้น ครูผู้อยู่ใกล้ชิดเด็กมากที่สุดในโรงเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการปลูกฝังค่านิยม […]

1 2 57
error: