หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครบุคคลพลเรือนชาย/หญิงเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

รับสมัครวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น ณ ค่ายเทวาพิทักษ์

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
        ๑.๑ เพศชาย
            ๑.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
            ๑.๑.๒ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิดเว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
            ๑.๑.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
            ๑.๑.๔ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
            ๑.๑.๕ มีร่างกายแข็งแรง  สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
            ๑.๑.๖ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
            ๑.๑.๗ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
            ๑.๑.๘ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ)
            ๑.๑.๙ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
            ๑.๑.๑๐ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
            ๑.๑.๑๑ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
            ๑.๑.๑๒ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ ๑ ม.ค.๓๐ – ๓๑ ธ.ค.๔๒)
            ๑.๑.๑๓ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ขึ้นไป
            ๑.๑.๑๔ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ ช่างก่อสร้าง และช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
            ๑.๑.๑๕ ว่ายน้ำเป็น

        ๑.๒ เพศหญิง
            ๑.๒.๑ สถานภาพเป็นโสด
            ๑.๒.๒ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา – มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
            ๑.๒.๓ เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิดเว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
            ๑.๒.๔ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
            ๑.๒.๕ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
            ๑.๒.๖ มีร่างกายแข็งแรง  สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
            ๑.๒.๗ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
            ๑.๒.๘ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬาด้วยเสื้อและกางเกงขาสั้น)
            ๑.๒.๙ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
            ๑.๒.๑๐ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้
            ๑.๒.๑๑ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
            ๑.๒.๑๒ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก
            ๑.๒.๑๓ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ (เกิดตั้งแต่ ๑ ม.ค.๓๕ – ๓๑ ธ.ค.๔๒)   
            ๑.๒.๑๔ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
            ๑.๒.๑๕ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ และการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
            ๑.๒.๑๖ ว่ายน้ำเป็น

๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร
        ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา
        ๒.๒ หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริง และสำเนา (เพศชาย)
        ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด
        ๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล
        ๒.๕ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการ รับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตร ตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา  
        ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป        ๒.๗ หนังสือรับรองยินยอมของบิดามารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ
        ๒.๘ เอกสารรับรองการผ่านงานในวิชาช่างต่าง ๆ (ถ้ามี)
        ๒.๙ หากเอกสารหลักฐาน ในการสมัครไม่ครบถ้วน หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินจะไม่ดำเนินการรับสมัคร

๓. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล
        ๓.๑ การรับสมัครด้วยตนเอง ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ ถึงเวลา ๑๒.๐๐ ณ สนามหน้า บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 
        ๓.๒ วันคัดเลือกและประกาศผล ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้สมัครต้องมาถึงสถานที่รับสมัครและคัดเลือก ก่อนเวลา ๐๘.๐๐ เพื่อฟังคำชี้แจงและรายละเอียดการปฏิบัติ จากคณะกรรมการและประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก ภายในเวลา ๒๐.๐๐
        ๓.๓ การคัดเลือก
            ๓.๓.๑ การทดสอบร่างกาย (ชาย) คิดเกณฑ์คะแนน ตามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กำหนด
                ๓.๓.๑.๑ ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน ๖ ครั้ง  คะแนนเต็ม ๑๘ ครั้ง
                ๓.๓.๑.๒ ยึดพื้น เกณฑ์ผ่าน ๒๘ ครั้ง  คะแนนเต็ม ๕๒ ครั้ง
                ๓.๓.๑.๓ ลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที) เกณฑ์ผ่าน ๔๒ ครั้ง  คะแนนเต็ม ๗๘ ครั้ง
                ๓.๓.๑.๔ วิ่ง ๘๐๐ ม. เกณฑ์ผ่าน ๓ นาที ๓๐ วินาที  คะแนนเต็ม ๒ นาที ๓๐ วินาที
            ๓.๓.๒ การทดสอบร่างกาย (หญิง) คิดเกณฑ์คะแนน ตามที่หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน กำหนด
                ๓.๓.๒.๑ โหนตัว เกณฑ์ผ่าน ๕๐ วินาที  คะแนนเต็ม ๑๐๐ วินาที
                ๓.๓.๒.๒ ลุกนั่ง (ภายใน ๒ นาที) เกณฑ์ผ่าน ๓๐ ครั้ง  คะแนนเต็ม ๔๗ ครั้ง
                ๓.๓.๒.๓ วิ่ง ๘๐๐ ม. เกณฑ์ผ่าน ๖ นาที  คะแนนเต็ม ๔ นาที ๒๕ วินาที
            ๓.๓.๓ การทดสอบปัญหาสุขภาพจิต
            ๓.๓.๔ การทดสอบสัมภาษณ์
            ๓.๓.๕ การตรวจร่างกาย
        ๓.๓.๖ การพิมพ์ลายนิ้วมือ ตรวจประวัติอาชญากร และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (เฉพาะผู้ที่ผ่านการคัดเลือก)

๔. วันรายงานตัวเข้ารับการฝึก ในวันพุธที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ ณ บก.ฉก.ทพ.นย. ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

๕. ผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นอาสาสมัครทหารพรานแล้ว หากภายหลังปรากฏว่าหลักฐานไม่ถูกต้อง เคยต้องคดีอาญา หรือคดียาเสพติด จะต้องถูกให้ออกจากการเป็นอาสาสมัครทหารพราน และรับผิดชอบความเสียหายหรือผลการกระทำ ระหว่างที่บรรจุเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพราน

๖. รายละเอียดสอบถามได้ที่ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน ค่ายเทวาพิทักษ์ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี โทร ๐ – ๓๙๔๔ -๗๘๕๒ หรือ WWW.TPMARINES.COM

ดาวน์โหลดหนังสือยินยอมจากผู้ปกครองได้ที่ https://goo.gl/198sZc

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ