(126อัตรา)โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-7ธ.ค.59

aopnopvf

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวนทั้งหมด 126 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี รายละเอียดโดยย่อดังนี้…

ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
1. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 อัตรา
– ค่าจ้างวันละ 390 บาท
– วุฒิ ปวส.ทันตสาธารณสุข

2. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา
– ค่าจ้างวันละ 355 บาท
– วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 3 อัตรา
– ค่าจ้างวันละ 293 บาท
– วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ

4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) 1 อัตรา
– ค่าจ้างร้อยละ 60 ของอัตราค่านวดแผนไทย
– มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในการสนับสนุนงานแพทย์แผนไทย/แผนไทยประยุกต์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
– วุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 หรือเทียบเท่า และ
– ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภทการนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันการศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ

5. พนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) 3 อัตรา
– ค่าจ้างวันละ 285 บาท
– เพศชาย
– วุฒิ ม.3 หรือ ม.6

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (ลูกจ้างรายวัน) 

ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
1. พยาบาลวิชาชีพ/พยาบาลเทคนิค 46 อัตรา

– พยาบาลวิชาชีพเงินเดือน 13,440 บาท, พยาบาลเทคนิคเงินเดือน 11,500 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หากได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งแล้วจะจ้างในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)

2. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา
– เงินเดือน 11,230 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3. นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา
– เงินเดือน 11,230 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

4. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา
– เงินเดือน 8,985 บาท
– ปวส.เทคนิคเภสัชกรรม

5. เจ้าพนักงานเวชสถิติ 2 อัตรา
– เงินเดือน 8,985 บาท
– ปวส.เวชระเบียน

6. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา
– เงินเดือน 8,985 บาท
– ปวส.หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) 3 อัตรา
– เงินเดือน 6,738 บาท
– ปวช.หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ

8. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัสดุ) 1 อัตรา
– เงินเดือน 6,552 บาท
– วุฒิ ม.3/ม.6

9. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์) 1 อัตรา
– เงินเดือน 6,552 บาท
– มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
– เพศชาย

คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน) 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. พยาบาลวิชาชีพ 50 อัตรา

– เงินเดือน 15,110 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาชีพการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา
– เงินเดือน 10,170 บาท
– ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในทุกสาขาวิชา
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปวช.) 2 อัตรา
– เงินเดือน 7,580 บาท
– ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ

4. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 1 อัตรา
– เงินเดือน 7,580 บาท
– ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ

5. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 1 อัตรา
– เงินเดือน 7,380 บาท
– เพศชาย
– วุฒิ ม.3/ม.6
– สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้

6. พนักงานบริการ (ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย) 1 อัตรา
– เงินเดือน 7,380 บาท
– เพศชาย
– วุฒิ ม.3/ม.6

คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 

ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้-7 ธ.ค.59 (ยกเว้นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานบริการ (ปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์ศาสตร์) ปิดรับสมัคร 28 พ.ย.59) ในวันและเวลาราชการ 

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ