เทศบาลเมืองชลบุรี รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง16อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี

 

 

เทศบาลเมืองชลบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือ ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

3. ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ช่างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ประเภทผู้มีทักษะ) 1 อัตรา มีความชำนาญในด้านช่างไฟ โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

5.พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ) 1 อัตรา (กองช่าง) มีความชำนาญในหน้าที่ขับรถยนต์และได้รับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

6. ช่างปูน (ประเภทผู้มีทักษะ) 1 อัตรา มีความชำนาญในด้านช่างปูน โดยมีหนังสือรับรองการ ทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

7. คนงาน 5 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

8. พนักงานขับรถยนต์ (ประเภทผู้มีทักษะ) 2 อัตรา (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) มีความชำนาญในหน้าที่ขับรถยนต์และได้รับ ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภท 2 ตามกฎหมาย โดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานไม่น้อยกว่า 5 ปี

9. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ประเภทผู้มีคุณวุฒิ) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางสังคมศาสตร์ การวางแผน วิจัยทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหาร สถิติ สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ คณิตศาสตร์และสถิติ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

10. บุคลากรสนับสนุนการสอน การเงิน/บัญชี/พัสดุ) 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนเทศบาลวัดกำแพง (อุดมพิทยากร) ปวช.หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันหรือไม่ ต่ำกว่าในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป (เฉพาะทางบริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไปต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

11. บุคลากรสนับสนุนการสอน (งานธุรการ) 1 อัตรา สังกัดโรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือไม่ต่ำกว่าในสาขาที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง

เปิดรับสมัคร 22 – 30ส.ค.65 ณ งานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 เทศบาลเมืองชลบุรี ในระหว่างวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองโดยสามารถขอรับใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 เทศบาลเมืองชลบุรี

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ