รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครพยาบาล-ตำแหน่งอื่นๆ37อัตรา

 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 17

1. พยาบาลวิชาชีพ แผนกศัลยกรรม 15 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

2. พยาบาลวิชาชีพ แผนกกุมารเวชกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

3. พยาบาลวิชาชีพ แผนกหอผู้ป่วยวิกฤติ 2 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สัญชาติไทย เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ หรือให้การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต/กึ่งวิกฤต ไม่ต่ำกว่า 1 ปี หากผ่านการอบรมหลักสูตร การพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตหลังผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. พยาบาลวิชาชีพ แผนกผู้ป่วยนอกและบริการเฉพาะด้าน 1 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

5. พยาบาลวิชาชีพ แผนกหัวใจและหลอดเลือด 1 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 ผ่านการอบรมและได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรวิสัญญีพยาบาลหลักสูตร 1 ปี เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ประสบการณ์ทำงานการพยาบาลด้านศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือดอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไปจะ ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. พยาบาลวิชาชีพ แผนกไตเทียม 1 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่นๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย มีใบประกาศนียบัตรจบการเรียนหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การ ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม)

7. พยาบาลวิชาชีพ แผนกห้องผ่าตัด 1 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

8. พยาบาลวิชาชีพ แผนกจ่ายกลาง 1 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สามารถปฏิบัติงานการพยาบาลตามมาตรฐาน, การทำหัตถการทางการพยาบาล, การใช้อุปกรณ์ การแพทย์ต่างๆ ได้

9. พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ แผนกป้องกันและควบคุมการติดเชื้อและสำนักงานกลุ่มการพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 17,400 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มีใบประกาศนียบัตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุม การติดเชื้อระยะเวลา 4 เดือน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1เป็นสมาชิกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

10. ผู้ช่วยพยาบาล แผนกศัลยกรรม 2 อัตรา เงินเดือน 11,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) วุฒิ ม.6 เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ผู้ช่วยพยาบาล แผนกหอผู้ป่วยพิเศษ 1 อัตรา เงินเดือน 11,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) วุฒิ ม.6 เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12. ผู้ช่วยพยาบาล แผนกวิสัญญีพยาบาล 1 อัตรา เงินเดือน 11,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) วุฒิ ม.6 เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) หากมีประสบการณ์ด้านการพยาบาลในแผนกวิสัญญี ไม่น้อยกว่า 2 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

13. ผู้ช่วยพยาบาล แผนกหัวใจและหลอดเลือด 1 อัตรา เงินเดือน 11,590 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) วุฒิ ม.6 เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

14. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกไตเทียม 2 อัตรา เงินเดือน 10,180 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) วุฒิ ม.6 ผ่านหลักสูตรการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน) หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

15. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกผู้ป่วยนอกและบริการเฉพาะด้าน 1 อัตรา เงินเดือน 10,180 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ผ่านหลักสูตรการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน) หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้รับบริการเบื้องต้นตามคำสั่งของพยาบาล ตลอดจนดูแล สถานที่ปฏิบัติงาน สิ่งแวดล้อมและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำวัน เพื่อให้เอื้อต่อการปฏิบัติงานได้

16. พนักงานช่วยเหลือผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รีเฟอร์และเคลื่อนย้าย 1 อัตรา เงินเดือน 10,180 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า ผ่านหลักสูตรการอบรมการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ (หลักสูตร 6 เดือน) หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

17. พนักงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รีเฟอร์และเคลื่อนย้าย 2 อัตรา เงินเดือน 10,180 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) เพศหญิง/ชาย (เพศชาย ต้องพ้นพันธะทางทหารแล้ว) วุฒิ ม.6 มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

18. พนักงานรับ – ส่งวิทยุ แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ศูนย์รีเฟอร์และเคลื่อนย้าย 1 อัตรา เงินเดือน 10,180 บาท (ไม่รวมค่าตอบแทนหมวดค่าอื่น ๆ) วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถประเมินผู้ป่วยทางวิทยุได้ เป็นผู้ผ่านการสอบใบอนุญาตใช้วิทยุสื่อสาร

เปิดรับสมัคร บัดนี้–22ส.ค.65 ทางเว็บไซต์ https://jobs.suth.go.th

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ