สำนักงานนวัตกรรมฯ รับสมัครนักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์4ปีขึ้นไป

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน ตำแหน่งนักกลยุทธ์นวัตกรรม (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม (ระดับตำแหน่งและอัตราเงินเดือนขึ้นอยู่กับคุณวุฒิและประสบการณ์)

– อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
– วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ (Information Science) หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาโท 2 ปี โดยมีลักษณะงานตามหน้าที่ความ รับผิดชอบของตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
– มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทั้งในส่วนของระบบเครือข่ายสารสนเทศ ระบบ เครื่องแม่ข่าย และการพัฒนาระบบงาน รวมถึงการใช้ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
– มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและวางแผนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบเครื่องแม่ข่าย และการพัฒนาระบบงานได้เป็นอย่างดี
– มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านงบประมาณระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์รวมถึงการคิดเชิงระบบ
– สามารถริเริ่ม และประสานงานระหว่างกลุ่มงานทางวิชาการ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน หรืองานที่ต้องการความชำนาญเฉพาะด้านได้
– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี
– หากมีประสบการณ์ทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th) โดยแนบ เอกสาร ได้แก่ ประวัติโดยย่อ (Resนme) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ e-mail: [email protected] โดยระบุหัวข้อ (Subject) “ตำแหน่ง ตำแหน่งงานที่สนใจ)” (หากไม่ระบุท่านอาจเสียสิทธิในการเรียกดูใบสมัคร ของท่าน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก) ระยะเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร โทร. 02-017-5555 ต่อ 689

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ