รพ.มหาราชนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่126อัตรา วุฒิ ป.6-ป.โท 30มิ.ย.-6ก.ค.65

 

โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทางฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค

3. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด

4. นักเวชศาสตร์สื่อความหมาย 2 อัตรา ป.ตรี/ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรค ศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

5. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 5 อัตรา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

6. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 1 อัตรา วุฒิ ม.3หรือประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง หรือประเภท การนวดไทย 800 ชั่วโมง จากสถาบันศึกษา หรือสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย หรือหน่วยงานที่ผ่านการ รับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาชีพ

7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา วุฒิ ปวส. สาขาการเงิน, สาขาบัญชี

8. พนักงานธุรการ 3 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาพณิชยการ บริหารธุรกิจ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

9. ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

10. พนักงานบริการ (รปภ.) 4 อัตรา วุฒิ ม.3 อายุ 18 – 45 ปี บริบูรณ์

11. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 2 อัตรา วุฒิ ป.6 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

12. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 48 อัตรา วุฒิ ม.6 (กรณีได้รับวุฒิ ม.3 ต้องได้รับประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 840 ชั่วโมง) เพศชาย ต้องได้รับประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรการดูแลเด็กและผู้สูงอายุ 840 ชั่วโมง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

13. พนักงานช่วยการพยาบาล 55 อัตรา วุฒิ ม.3 ชาย/หญิง อายุ 18 – 45 ปี

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ ชั้น 6 โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 30มิ.ย.-6ก.ค.65 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.00 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ