ออมสิน ปล่อยกู้ 7แสน ช่วยลดภาระหนี้ครู เช็กเงื่อนไขเลย

ออมสิน ออกสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ ให้กู้รายละ 700,000 บาท ระยะเวลา 20 ปี ตรวจสอบเงื่อนไขและคุณสมบัติได้ที่นี่

วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ธนาคารออมสิน ออกสินเชื่อหน่วยงานภาครัฐ สำหรับสินเชื่อโครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมมอบวงเงินกู้ให้สูงถึง 700,000 บาท โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติผู้กู้

– ณ วันที่ยื่นกู้ต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

– ณ วันที่ยื่นกู้ต้องเป็นสมาชิก ช.พ.ค. และเป็นผู้กู้เงินสินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. ของธนาคารอยู่ก่อนโครงการนี้ กรณีมีหนี้ค้างชำระต้องชำระหนี้ค้างชำระทั้งหมด หรือปรับปรุงโครงสร้างหนี้ในคราวเดียวกัน

– ต้องไม่ค้างชำระเงินสงเคราะห์รายศพรายเดือน

– ต้องระบุชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน ช.พ.ค. ให้เรียบร้อยก่อนยื่นคำขอกู้

วัตถุประสงค์การกู้เงิน

– เพื่อชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อโครงการ ช.พ.ค. เดิม

– เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือน

ประเภทเงินกู้

– เงินเบิกเกินบัญชี

จำนวนเงินให้กู้

– รายละ 700,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

– เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาการให้กู้

– ระยะเวลาการใช้วงเงินไม่เกิน 20 ปี

หลักประกันการกู้เงิน

– สิทธิการรับเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

เงื่อนไขการชำระเงินกู้

– ในระหว่างที่สัญญากู้เงินยังไม่ครบกำหนด ธนาคารจะดำเนินการรับชำระดอกเบี้ยเงินกู้รายเดือนจากวงเงินเบิกเกินบัญชี ทั้งนี้ ผู้กู้สามารถส่งชำระดอกเบี้ยหรือเงินต้นได้ โดยนำเงินฝากเข้าบัญชีกระแสรายวันของตนเองที่เปิดไว้สำหรับโครงการนี้

– กรณีผู้กู้ถึงแก่กรรม สำนักงานจะส่งเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ตามจำนวนเงินที่ผู้กู้มีหนี้ค้างชำระตามจำนวนเงินที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร แต่ไม่เกินจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหนังสือยินยอมให้หักสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

เอกสารประกอบการขอกู้ ดังนี้

ติดต่อขอรับ “แบบคำขอกู้และรับรองสิทธิ โครงการลดภาระหนี้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ที่สาขา/สำนักงาน/สำนักงาน สกสค. จังหวัด หรือ กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ดังนี้

– หนังสือยินยอมให้หักเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.

– แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

– บัญชีวางแผนการใช้จ่าย

– หลักฐานประกอบคำขอกู้สำหรับสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)

– สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้/คู่สมรส

– สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้/คู่สมรส

– สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล/ทะเบียนการรับรองบุตร (ถ้ามี)

– ใบสำคัญการจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

– หลักฐานของผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์ครอบครัวประกอบคำขอกู้ของสมาชิก ช.พ.ค. (ผู้กู้)

– สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้

– สำเนาทะเบียนบ้าน

– สำเนาใบสำคัญการสมรส/ใบสำคัญการหย่า/ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

ค่าธรรมเนียม

– ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อยกเว้น ค่าธรรมเนียมการชำระคืนเงินกู้ก่อนครบกำหนด

เงื่อนไขอื่น

– เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ