ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน18อัตรา ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-27มิ.ย.65

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมัครงาน

 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2565 วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

4. นักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์

5. นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผล สถิติ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ สังคมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมวิทยา วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์

6. นักจิตวิทยาระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาจิตวิทยาในทางที่หน่วยงานต้นสังกัดเห็นว่า เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7. นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ป.ตรี บัญชีบัณฑิต หรือ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

8. นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ ป.ตรีทางการบัญชี และ ป.โทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารธุกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางการบัญชี

9. นักวิชาการพัสดุระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

10. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

11. นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

12. วิศวกรโยธาระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ด้านวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

13. นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ ป.ตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการบัญชี การเงิน

14. นักวิชาการเงินและบัญชีระดับปฏิบัติการ ป.ตรีทางการบัญชี และ ป.โทสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน บริหารธุกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือระบบสารสนเทศทางการบัญชี

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต บัดนี้-27มิ.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ใน https://ku.thaijobjob.com

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ