ม.นเรศวร รับสมัคครู วุฒิ ป.ตรี 9 อัตรา บัดนี้-17 มิ.ย.65

 

มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง ครู 9 อัตรา อัตราเงินเดือน 19,950 บาท สังกัด โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร (อนุบาลและประถมศึกษา) สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือ หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.) หรือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) หรือ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เป็นผู้สำเร็จการศึกษาได้รับใบ Transcript ใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิจากสภา มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากผู้มีอำนาจก่อนวันปิดรับสมัคร สำหรับใบรับรองซึ่งระบุว่า “กำลังเรียน” หรือ “รอผลการสอบ” มหาวิทยาลัยจะไม่รับพิจารณา
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามข้อบังคับคุรุสภา (ถ้ามี)
– เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยกำหนดคะแนนภาษาอังกฤษ CEPT (Cambridge English Placement Test) ระดับ A 2 ขึ้นไป หรือ มีทักษะภาษาอังกฤษตามแนวทางการพัฒนา ภาษาอังกฤษทั้งระบบตามกรอบมาตรฐานสากล หรือ CEFR ปีการศึกษา 2563 ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่ยังไม่มี ผลการทดสอบความรู้ความสามารถและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ จะต้องดำเนินการสอบให้ได้ระดับตามประกาศฯ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด
– สามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างน้อย 2 ภาคการศึกษา (หรือ 1 ปีการศึกษา) ทั้งนี้ จะมีการ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานจำนวน 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน
– หากมีประสบการณ์การสอนจะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ครูอนุบาล 3 อัตรา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ครูภาษาอังกฤษ 2 อัตรา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ครูประถมศึกษา 1 อัตรา สาขาวิชาการประถมศึกษา
ครูคณิตศาสตร์ 1 อัตรา สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครูภาษาไทย 1 อัตรา สาขาวิชาภาษาไทย
ครูคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายด้วยชุดสุภาพ) กองการบริหารงานบุคคล ตึกมิ่งขวัญชั้น 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร (http://www.personnel.nu.ac.th/home/) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ในวัน และเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ