สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบรรจุ29อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 9-15มิ.ย.65

 

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

– นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา /ทาง จิตวิทยาคลินิก/ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ /สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ /สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์/ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์/ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์/ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ /ทางอาหารและโภชนาการ/ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ /สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ /สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย/ สาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ / สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ/ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม/ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ/ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ /สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือ ทางสุขศึกษา /สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ / ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม /หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข/ สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา/ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยชุมชน อนามัยสิ่งแวดล้อม/ หรือ ทางแพทย์แผนจีน

– นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา

– แพทย์แผนไทย 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภท เวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

– พยาบาลวิชาชีพ 8 อัตรา ป.ตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

– นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี

– เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.

– พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช.

– พนักงานซักฟอก 1 อัตรา วุฒิ ม.3

– พนักงานประจำห้องยา 1 อัตรา วุฒิ ม.3

– พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช.

– ผู้ช่วยพยาบาล 4 อัตรา ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมี ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

– พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารวิชาการชั้น 1 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา 9-15มิ.ย.65 โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม โทร. 02 442 2500 ต่อ 59118, 54119, 54280 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.) ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ