เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับพนักงานจ้าง7อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวส. 9-20มิ.ย.65

 

เทศบาลเมืองบ้านไผ่ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– พนักงานขับรถยนต์ (ทักษะ) สังกัด สำนักปลัดเทศบาล 2 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ มีหนังสือรับรองจาก นายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
– ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (คุณวุฒิ) สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ เทคนิคการตลาด การจัดการ การธนาคารและ ธุรกิจการเงิน ภาษาต่างประเทศ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การโฆษณา การโรงแรม การประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยว นิเทศ ศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้
– พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองช่าง 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
– พนักงานขับรถยนต์ สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
– คนงาน สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ
– นักการ สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ

ยื่นใบสมัครและเอกสารต่าง ๆ ตามที่กำหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9-20 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ ได้ที่งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลฯ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร. 0-4327-2642 ต่อ 12 ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องกรอกใบสมัครด้วยลายมือชื่อของ ตนเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัครต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ