ส่องเงินเดือนข้าราชการ2565 ตำแหน่งไหนได้เท่าไรกันบ้าง

ส่องเงินเดือนข้าราชการ 2565 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยคำนึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป แบ่งเงินเดือนออกเป็น 4 บัญชี ข้าราชการแต่ละตำแหน่ง แต่ละขั้นได้รับเงินเดือนเท่าไรกันบ้าง

วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) ระบุ เงินเดือนพื้นฐาน (Base Salary) คือ ค่าตอบแทนที่จ่ายให้กับข้าราชการพลเรือนสามัญทุกคน ตามประเภทตำแหน่งและระดับตำแหน่ง สะท้อนขนาดของงาน ผลงาน และสมรรถนะ ปัจจุบันแบ่งออกเป็น 4 บัญชี และได้มีการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำ-ขั้นสูงของแต่ละระดับไว้ ตามประเภทตำแหน่ง ได้แก่

– ประเภทบริหาร
– ประเภทอำนวยการ
– ประเภทวิชาการ
– ประเภททั่วไป

สำหรับบัญชีเงินเดือนข้าราชการพลเรือน สำนักงาน ก.พ. จะเป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 โดยกำหนดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน หรือเงินประจำตำแหน่งที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคํานึงถึงค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยอื่นที่จําเป็น มีรายละเอียดดังนี้

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทบริหาร

ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับต้น : 24,400 บาท
ระดับสูง : 29,980 บาท

ขั้นต่ำ

ระดับต้น : 51,140 บาท
ระดับสูง : 56,380 บาท

ขั้นสูง

ระดับต้น : 74,320 บาท
ระดับสูง : 76,800 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทอำนวยการ

ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับต้น : 19,860 บาท
ระดับสูง : 24,400 บาท

ขั้นต่ำ

ระดับต้น : 26,660 บาท
ระดับสูง : 32,850 บาท

ขั้นสูง

ระดับต้น : 59,500 บาท
ระดับสูง : 70,360 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ขั้นต่ำชั่วคราว

ระดับปฏิบัติการ : 7,140 บาท
ระดับชำนาญการ : 13,160 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 19,860 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 24,400 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 29,980 บาท

ขั้นต่ำ

ระดับปฏิบัติการ : 8,340 บาท
ระดับชำนาญการ : 15,050 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 22,140 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 31,400 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 43,810 บาท

ขั้นสูง

ระดับปฏิบัติการ : 26,900 บาท
ระดับชำนาญการ : 43,600 บาท
ระดับชำนาญการพิเศษ : 58,390 บาท
ระดับเชี่ยวชาญ : 69,040 บาท
ระดับทรงคุณวุฒิ : 76,800 บาท

บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งประเภททั่วไป

ขั้นต่ำ

ระดับปฏิบัติงาน : 4,870 บาท
ระดับชำนาญงาน : 10,190 บาท
ระดับอาวุโส : 15,410 บาท
ระดับทักษะพิเศษ : 48,220 บาท

ขั้นสูง

ระดับปฏิบัติงาน : 21,010 บาท
ระดับชำนาญงาน : 38,750 บาท
ระดับอาวุโส : 54,820 บาท
ระดับทักษะพิเศษ : 69,040 บาท

 

ข่าวจาก : kapook

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ