กองกำกับการ ตชด.33 รับสมัครผู้ดูแลเด็ก ป.ตรี บัดนี้-22เม.ย.65

 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็ก ตั้งแต่วันที่ 18-22 เมษายน 2565

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นผู้ดูแลเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 1 อัตรา
*โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดชียงใหม่

ค่าตอบแทน
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 15,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 เป็นเพศชาย หรือเพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
2.2 คุณวุฒิระดับปริญญาตรีทางการศึกษา
2.3 มีสัญชาติไทย
2.4 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบบประชาธิปไตยตามรัฐธรรมนูญ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.5 ไม่เป็นผู้มีกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่ สมประกอบ ต้องปราศจากโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เช่น โรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง ฯลฯ
2.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
2.7 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
2.8 ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือไม่อยู่ระหว่างต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์ (E-mail) [email protected] หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ได้ที่กองร้อย ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 332 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 332 เลขที่ 182 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290 หมายเลขโทรศัพท์ 088 258 4973 ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 (กรณีส่งใบสมัครด้วยตนเอง ให้ยื่นในเวลาราชการเท่านั้น)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ