อุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มช.รับสมัครวิศวกรโรงงาน(ป.ตรี)-ช่างเทคนิคโรงงาน(ปวส.)

 

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 1 พฤษภาคม 2565

ประกาศฉบับที่ 1
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1. ตำแหน่งวิศวกรโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี
(จำนวน 1 อัตรา) อัตราเงินเดือนตามตกลง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมเครื่องกล หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง – มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ในการทำงานด้านโรงงานอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากผ่านหลักสูตรการอบรมวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อไอน้ำจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ ความสามารถในการวางแผนในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันในงานระบบเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภค
– สามารถใช้โปรแกรมในการเขียนแบบต่าง ๆ ได้
– มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตบริการ สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ดี
– สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office เพื่อการทำงานได้ดี
– สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับดี
– สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

2. ตำแหน่งช่างเทคนิคสนับสนุนงานโรงงานต้นแบบและเทคโนโลยี
(จำนวน 2 อัตรา) อัตราเงินเดือนตามตกลง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย อายุระหว่าง 25 – 30 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
– สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการควบคุมการผลิต และงานซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
– หากผ่านการอบรมในระบบมาตรฐาน GMP และ HACCP สำหรับอุตสาหกรรมอาหารจะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตในการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทชนิดที่มี ความเป็นกรดต่ำและชนิดที่ปรับกรด (Retort Supervisors) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขยัน อดทน สามารถทำงานล่วงเวลา หรือในวันหยุดราชการได้
– มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตบริการ สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ดี
– สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอก ข้อมูลใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

ประกาศฉบับที่ 2
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งวิศวกรออกแบบ 2 อัตรา
(จำนวน 2 อัตรา) อัตราเงินเดือนตามตกลง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมออกแบบเชิงอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการทำงานด้านการออกแบบสามมิติ หรือการขึ้นรูป 3 มิติ อย่างน้อย 1 ปี
– สามารถเขียนแบบ 3 มิติโดยใช้โปรแกรม Solidworks, AutoCAD, Fusion 360, Sketchup หรือ Rhinoceros ได้ดี
– หากมีประสบการณ์การใช้งานเครื่อง CNC (Computer Numerical Control) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความสามารถในการบริหารจัดการโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถบริหารจัดการโครงการหลายโครงการพร้อมกันได้
– มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
– สามารถบริหารจัดการและทำงานได้หลากหลายหน้าที่ (Good multi-task skill)
– สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (แนบหลักฐานการสอบวัดทักษะด้านภาษาTOEIC/TOEFL/IELTS หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
– มีทักษะในการสื่อสาร มีจิตในการบริการ สามารถทำงานที่ต้องมีการประสานงานร่วมกับคนอื่น ๆ ได้ดี
– มีความมุ่งมั่น ซื่อตรง มีทัศนคติเชิงบวก และขยันทำงาน
– มีทักษะด้านการออกแบบ สามารถทำงานได้อย่างเป็นระเบียบ
– สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานของอุทยานฯ สามารถลงทะเบียนและกรอกข้อมูล ใบสมัครงาน ได้ทางเว็บไซต์ www.step.cmu.ac.th/hr ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ