สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศฯ รับสมัครนักภูมิสารสนเทศ- จนท.ประสานงานวิชาการ

 

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างโครงการ 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-26 เมษายน 2565

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ

1. ตำแหน่ง นักภูมิสารสนเทศ 2 อัตรา โครงการการติดตาม สถานการณ์การเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในกลุ่มประเทศความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (กัมพูชา ลาว พม่า)
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านภูมิสารสนเทศ ภูมิศาสตร์ การสำรวจ ผังเมือง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องเรียนวิชาด้านภูมิสารสนเทศการสำรวจ หรือการแผนที่ มาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

2) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานวิชาการ 1 อัตรา โครงการ การติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในกลุ่มประเทศความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง (กัมพูชา ลาว พม่า)
คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565 จนถึงวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือก ได้ 2 ช่องทาง
1. การสมัครทางอินเตอร์เน็ต ให้ผู้สมัครกรอกข้อความในระบบรับสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้อง และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด โดยสมัครได้ที่ www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล”
2. การสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้สมัครดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดจาก www.gistda.or.th หัวข้อ “รับสมัครบุคคล” ทั้งนี้ โดยผู้สมัครจะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วแนบเอกสารหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน ส่งมายัง Email : [email protected] ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ภายในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ