รพ.นพรัตนราชธานี รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-29เม.ย.65

 

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 16 ตำแหน่ง จำนวน 23 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11-29 เมษายน 2565

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(1) ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 2 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศ ชาย/หญิง (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– คุณวุฒิปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word Excel/ Internet/ Intranet และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ มีใจรักบริการ คิดในเชิงบวก และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี สามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้

(2) ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด อัตราว่าง 1อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด
2. ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด
3. เพศชาย (ต้องได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. มีความรู้และทักษะในการรักษาผู้ป่วยระบบหัวใจและหลอดเลือด

(3) ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชา อุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

(4 )ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

(5) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

(6) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

(7) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 11,450 – 12,250 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือประกาศนียบัตรสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ศึกษาวิชาสามัญหรือเทียบเท่า
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

(8) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม 3 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 12,240 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. มีความรู้ความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษ

(9) ตำแหน่ง พนักงานกู้ชีพ 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขา
2. มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้มาแล้วเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 5 ปี
3. ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐาน (EMT – B 110 ชั่วโมง) หรือหลักสูตร อบรมปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (EMT – I 2 ปี)

(10) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 2 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

(11) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 2 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

(12) ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า

(13) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 8,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

(14) ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา 3 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละเดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

(15) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละเดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ

(16) ตำแหน่ง พนักงานบริการ อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้างที่จะได้รับ เดือนละ 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

*** อัตราเงินเดือนไม่รวมค่าตอบแทนอื่น***

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิม พระเกียรติ ชั้น 6 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ