วิทยาลัยพยาบาลฯ สงขลา รับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6/ปวช.

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 เมษายน 2565

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (รายเดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565

1. ตำแหน่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,500 ต่อเดือน

2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 8,500 ต่อเดือน

คุณสมบัติทั่วไป
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย
– ตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันยื่นใบสมัคร และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัครและผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟันเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(6) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ตำแหน่งช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชา หนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นตำแหน่ง

– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
(1) ได้รับคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
(2) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย หมายเหตุ ผู้ที่สมัครสามารถขับรถบัสได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มอำนวยการ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 เมษายน 2565 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ