โรงงานไพ่ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ม.3/ปวส./ป.ตรี

 

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต (รัฐวิสาหกิจ) รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงาน 13 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2565

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2)

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

1.1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สาขา บัญชีและการเงิน สาขาตรวจสอบภายใน
2. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, PowerPoint
3. ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เสนอแนะวิธีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ชี้แจง เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบ
4. สามารถติดต่อประสานงานภายนอก/ภายใน และการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้อื่น

1.2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ในเชิงเศรษฐศาสตร์ การวางแผน และการบริหาร อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้อื่น

1.3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล 3 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบการกำหนดความ ต้องการและความจำเป็นในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การวางแผน ทางก้าวหน้าในอาชีพ การจัดหลักสูตรและการถ่ายทอดความรู้ รวมถึงการวางแผนและเสนอแนะนโยบายหรือยุทธศาสตร์การพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และแผนการฝึกอบรม
3. ศึกษา รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์งานกำหนดตำแหน่ง และวางแผนอัตรากำลัง วางหลักเกณฑ์การบริหารผลการปฏิบัติงาน และการบริหารค่าตอบแทน
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาและเลือกสรร เพื่อบรรจุ และแต่งตั้ง ผู้มีความรู้ความสามารถให้ดำรงตำแหน่ง
5. วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงาน ของหน่วยงาน หรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
6. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีเหมาะสมกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตำแหน่ง
7. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานและการปฏิบัติงาน ร่วมกับผู้อื่น

1.4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีเหมาะสมกับหน้าที่และความ รับผิดชอบของตำแหน่ง
5. สามารถปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ของโรงงานไม่ได้
6. มีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
7. มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
8. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
9. มีความสามารถในการเขียนรายงานการสรุปเรื่อง การจัดเก็บ สถิติตัวเลข การติดต่อประสานงานได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

1.5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 (เลขานุการผู้อำนวยการ) 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานด้านเลขานุการ และงานสารบรรณ อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. จัดเตรียมการประชุม บันทึกและเรียบเรียงรายงานการประชุม และรายงานอื่นๆ เพื่อให้การบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดีเหมาะสมกับหน้าที่และความ รับผิดชอบของตำแหน่ง
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสาร การเก็บความลับ ทางราชการ ได้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การประสานงานร่วมกับผู้อื่น
7. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีความละเอียดรอบคอบ
8. มีความสามารถในการเขียนรายงานการสรุปเรื่อง การจัดเก็บ สถิติตัวเลข การติดต่อประสานงานได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ในหน้าที่
9. มีความสามารถในการต้อนรับผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ของผู้บังคับบัญชา
10. เป็นผู้อุทิศเวลาให้แก่การทำงานได้

1.6. ตำแหน่ง พนักงานขับรถ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2. มีทักษะความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์ในการขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ได้เป็นอย่างดี
3. มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตรงตามที่ กฎหมายกำหนดและยังไม่หมดอายุ โดยมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน ใน วันที่ยื่นใบสมัคร
4. มีความชำนาญในเรื่องเส้นทางและสถานที่สำคัญๆ เป็นอย่างดี
5. มีความรู้ด้านกฎหมายจราจร ความปลอดภัยในการขับรถยนต์ และการดูแลรักษารถยนต์เบื้องต้น

1.7. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การผลิต 2 จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท
คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครเพศชาย
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขา ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. สามารถปฏิบัติงานกับเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการผลิต
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ เป็นอย่างดี
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
6. มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
7. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียดแม่นยำ ช่างสังเกต
8. มีความสมารถในการเขียนรายงาน การจัดเก็บเชิงสถิติ หรือ กระบวนการเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานภายในส่วนงานและ ระหว่างส่วนงานได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่

1.8. ตำแหน่ง พนักงานสนับสนุนการผลิต 6 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,150 บาท
คุณสมบัติการศึกษา (สาขา) และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ผู้สมัครเพศชาย
2. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้
3. มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น
4. มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการผลิตการปฏิบัติงาน ร่วมกับเครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ด้านการผลิต
5. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีความละเอียดเรียบร้อยและซ่าง สังเกต
6. มีความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ของโรงงานไพ่ หรือ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

กำหนดการรับสมัคร วันที่ 30 มีนาคม – 8 เมษายน 2565
วิธีการรับสมัครและเงื่อนไขการสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก และหนังสือรับรองผู้สมัคร เข้าทำงาน ได้ที่เว็บไซต์โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต www.playingcard.or.th (สมัครงาน) และให้ส่งเอกสาร ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก หนังสือรับรองผู้สมัครเข้าทำงาน (ไฟล์ PDF) และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 3.3 ส่งผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) มาที่ส่วนทรัพยากรบุคคล [email protected] ภายในวัน พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ