คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคลากร 1,040 อัตรา

 

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครงานโครงการ 1 ตําบล 1 มหาวิทยาลัย 1,040 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. อยู่ระหว่างการพิจารณาและอนุมัติงบประมาณเพื่อดำเนินการโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล: U2T) ปีที่ 2 (พ.ศ. 2565) โดยมีแผนที่จะเริ่มต้นโครงการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

เบื้องต้นคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คาดการณ์ว่าจะได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบดูแลพื้นที่ในจังหวัดลพบุรีและสระบุรี รวมทั้งสิ้น 54 ตำบล 1,040 อัตรา ประกอบไปด้วย

พื้นที่ปฏิบัติงาน
ลพบุรี
บ้านหมี่ – ชอนม่วง, ดอนดึง, หนองกระเบียน, หนองเมือง,
สายห้วยแก้ว, ไผ่ใหญ่, เชียงงา, หินปัก, ดงพลับ, บางกะพี้,

บ้านหมี่, มหาสอน, สนามแจง, บางพึ่ง, บ้านกล้วย, หนองทราย
ขาว, หนองเต่า, พุคา, บางขาม, บ้านชี, โพนทอง
โคกสำโรง – หนองแขม, วังจั่น, เกาะแก้ว, ถลุงเหล็ก,
โคกสำโรง, สะแกราบ, หลุมข้าว, ห้วยโป้ง, วังเพลิง, วังขอน
ขว้าง, ดงมะรุม, คลองเกตุ
ชัยบาดาล – เขาแหลม, ซับตะเคียน, ชัยนารายณ์, ท่ามะนาว,
บัวชุม, เกาะรัง, นาโสม, บ้านใหม่สามัคคี
โคกเจริญ – วังทอง, โคกแสมสาร
สระบุรี
แก่งคอย – หินซ้อน, ท่าคล้อ, ท่าตูม, สองคอน, บ้านธาตุ,
บ้านป่า, ทับกวาง, แก่งคอย, เตาปูน

ลักษณะงาน
1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ในการ
วางแผนและตัดสินใจ
2. การเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลสถานการณ์ระบาด
ของ COVID – 19 และโรคระบาดใหม่
3. การจัดทำข้อมูลราชการในพื้นที่เป็นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (Digitalizing Government Data]
4. การจ้างงานเพื่อการพัฒนาสัมมาชีพและอาชีพใหม่ฯ
และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม / Circular Economy
5. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายฯ
6. การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร (อิงจากปีที่ผ่านมาต้องรอการยืนยันจากส่วนกลางอีกครั้ง)
1. บัณฑิตจบใหม่
วุฒิการศึกษา : จบปริญญาตรีทุกสาขา ( ไม่เกิน 5 ปี )
เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน
เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
มีภูมิสำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก
2. นิสิต นักศึกษา
วุฒิการศึกษา : กำลังศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
เงินเดือน : 5,000 บาท/เดือน
มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก
3. ประชาชนทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
เงินเดือน : 9,000 บาท/เดือน
เป็นผู้ว่างงาน / ไม่มีงานประจำ
มีภูมิลำเนาหรือสามารถปฏิบัติงานได้ในตำบลที่เลือก

เพื่อให้การรับสมัครบุคลากรเข้าร่วมโครงการสามารถดำเนินได้ทันเวลา (เริ่มวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงจัดทำแบบฟอร์มนี้ขึ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ในปีที่ 2

**หากมีการเปิดรับสมัครจากส่วนกลางอย่างเป็น
ทางการ ขอให้ผู้ที่สนใจสมัครผ่านช่องทางที่ส่วน
กลางประกาศให้ใช้อีกครั้ง เพื่อให้เป็นไปตามขั้น
ตอน**

**การสมัครในแบบฟอร์มนี้ ไม่ได้เป็นการการันตี
สิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมโครงการ ขอให้ผู้ที่สนใจติดตาม
ข่าวการรับสมัครจากส่วนกลางอีกครั้ง**

**ผู้สมัครต้องใช้อีเมล์ ของ Gmail เท่านั้น เนื่องจากต้องมีการอัปโหลดไฟล์หลักฐาน ประกอบด้วย สำเนาวุฒิการศึกษา ภาพถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน **

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 086-6168070 [อาจารย์ทรงยศ) หรือ Facebook ไทบ้าน ลั่นทุ่ง

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ