กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

 

กรมควบคุมมลพิษ รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565

รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565

เงินเดือน 15,000 บาท

ลักษณะงาน
1. ร่วมดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท (โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์)
1.1 ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตามพารามิเตอร์ที่กำหนด และวิเคราะห์ผลทางสถิติจากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2 ร่วมจัดทำร่างมาตรฐานฯ และตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานฯ เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม
1.3 ร่วมจัดทำเอกสารข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งจัดประชุมหารือ และประชุมรับฟังความคิดเห็น
1.4 ร่วมเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอร่างมาตรฐานฯ เข้าที่ประชุมคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง
2. ประสานงานการดำเนินงานของที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษ รวมทั้งร่วมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชุมคณะทำงาน และการประชุมหารือ
3. สนับสนุนการดำเนินงานคณะทำงานรวบรวมพยานหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการเรียกค่าสินไหมทดแทน
4. ร่วมชี้แจงเรื่องร้องเรียน โดยร่วมค้นหา จัดทำ และติดตามประสานงานเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
5. ปฏิบัติราชการต่างจังหวัดและเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เป็นครั้งคราวตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากทางราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความรับผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือทำความผิดลหุโทษ
8. ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และใบรับรองแพทย์

วิธีรับสมัคร
ยื่นเอกสารการสมัครงานทาง e – mail : [email protected]

1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการศึกษา
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน
นางสาวอริสรา รอดเกตุ
ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ
โทร. 0 2298 2154 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ