กรมสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

 

สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2565

กรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง กลุ่มงาน และอัตราว่าง 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ เฉพาะเพศชาย ( 1 อัตรา)
1.1 ตำแหน่งเลขที่ 11309 งานปราบปราม สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาบ้านไผ่
1.2 อัตราค่าจ้าง 9,400.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
(1) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เฉพาะผู้สมัครเพศชาย)
ได้รับวุฒิการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นสายสามัญ (ม.ศ.3) หรือ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป (1 อัตรา)
2.1 ตำแหน่งเลขที่ 11312 งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่น สาขาพล 1.2 อัตราค่าจ้าง 9,400.00 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้สมัครคัดเลือก
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชา หนึ่งในทางเดียวกัน หรือ
– ได้รับวุฒิศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชาพณิชย การ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการ จัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาพณิช ยการ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรืออนุปัญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน
– มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น มีความรู้เกี่ยวกับ โปรแกรม Microsoft office


กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (เฉพาะเพศชาย) ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการ คัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ได้ที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิต พื้นที่ขอนแก่น 306 หมู่ที่ 2 ถนนเหล่านาดี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 12-18 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่ อย่างใด
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ส่งใบสมัคร (วิธีส่งตามเอกสารแนบ) ภายในวันที่ 12 – 18 มกราคม 2565 โดยส่งใบสมัครได้ที่ E-mail : [email protected] สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นโดยมีแนวโน้มความรุนแรง และมีการแพร่กระจายของโรคไปยัง หลายพื้นที่เพิ่มมากขึ้น ทางสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ขอนแก่นจึงหลีกเลี่ยงการเดินทางมาสมัคร โดยให้ผู้สมัครยื่นใบสมัคร (ฉบับจริงตามประกาศ) ในวันที่ผู้สมัครมาสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้ เฉพาะตำแหน่งตามประกาศ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใด

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ