ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา บัดนี้-12ม.ค.65

 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-12 มกราคม 2565

รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ 11 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในคณะหรือสาขาวิชาด้านสังคมสงเคราะห์ จิตวิทยา รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ พัฒนาสังคม สังคมวิทยา มานุษยวิทยา (หากมีประสบการณ์จะได้รับ การพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา (หากมีประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

2. คุณสมบัติทั่วไป
1. สัญชาติไทย
2. อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปีบริบูรณ์
3. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
4. มีความรู้ความสามารถด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปได้ดี
5. มีความซื่อสัตย์
6. มีความรับผิดชอบ
7. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับตำแหน่งที่รับผิดชอบ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
8. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือน ไร้ความสามารถ วิกลจริต หรือจิตฟันเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
9. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ พลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
10. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
11. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นทาหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
12. มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท ต่อเดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 5-12 มกราคม 2565 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบริหารศูนย์ช่วยเหลือสังคม เบอร์โทรศัพท์ 0 2659 6531 หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ [email protected] โดยหมดเขตรับสมัครวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ