องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5

 

องค์การจัดการน้ำเสีย รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564

องค์การจัดการน้ำเสีย ที่ 106 /2564 รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุในตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน

ตำแหน่ง พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3-5 กองนโยบายและแผน ฝ่ายพัฒนาองค์กร สายงานวิชาการและแผน จำนวน 1 อัตรา

คุณวุฒิและคุณสมบัติตำแหน่ง
1.1 คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิศวกรรมศาสตร์/สาธารณสุข ศาสตร์/วิทยาศาสตร์/เศรษฐศาสตร์/การเงิน
1.2 อายุไม่เกิน 35 ปี ในวันสมัคร
1.3 ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือ ผลการสอบอื่นที่เทียบเท่า หรือผลการทดสอบขององค์การจัดการน้ำเสีย
1.4 มีความรู้ในงานเลขานุการ งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานบริการภายใน อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.5 มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่ใช้ใน การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.6 มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผลเขียน รายงาน และมีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
1.7 มีความสามารถในการปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผนขององค์กร ที่ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการวิเคราะห์ การบูรณาการ การรายงานข้อมูลต่างๆ เพื่อสร้างพื้นฐานในการ จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณขององค์การจัดการน้ำเสีย
1.8 ต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคุณสมบัติตามข้อบังคับองค์การ จัดการน้ำเสีย ฉบับที่ 53 ว่าด้วยมาตรฐานการกำหนดตำแหน่งพนักงานองค์การจัดการน้ำเสีย
1.9 ผู้สมัครจะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ โดยคุณวุฒิ การศึกษาที่ ก.พ. ได้รับรองไว้แล้ว กรณีใช้คุณวุฒิที่เทียบเท่าซึ่งมีชื่อเรียกไม่ตรงกับประกาศเพื่อสมัคร คัดเลือก ผู้สมัครจะต้องมีหลักฐานจากสถาบันที่จบการศึกษารับรองว่าเป็นคุณวุฒิที่เทียบเท่ากับ คุณวุฒิตามประกาศ และผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร ทั้งนี้จะถือตามกฎหมาย กฏ หรือระเบียบที่เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตาม หลักสูตรของสถานศึกษานั้นเป็นเกณฑ์

อัตราเงินเดือน
2.1 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
2.2 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
2.3 พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 5 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 21,250 บาท

วิธีการรับสมัคร
4.1 กรณีสมัครด้วยตนเอง
ผู้สมัครสามารถติดต่อขอรับใบสมัคร หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครได้ ด้วยตนเองที่ กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 จนถึง วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
4.2 กรณีสมัครทางไปรษณีย์
ให้ผู้สมัครยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อประกาศสมัครงาน และกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ครบถ้วน ถูกต้องและใส่ซองปิดผนึกไปที่กองทรัพยากรบุคคล องค์การจัดการน้ำเสีย เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้ง ง้วน 1 ชั้น 23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 และเขียนตำแหน่ง งานที่สมัครที่มุมซอง ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับฝากเป็นวันสมัคร
4.3 กรณีสมัครทาง online
ผู้สมัครสามารถสมัครผ่าน online ได้ที่เว็บไซต์ www.wma.or.th หัวข้อรับ สมัครงาน ให้กรอกข้อความใบสมัคร และแนบเอกสาร หลักฐานการสมัคร ใบรับรองทาง การแพทย์ ให้ครบถ้วน ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ จะถือวันที่ที่ทำการสมัครผ่านทาง online เป็นวันสมัคร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ