มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 31 อัตรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก


 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พื้นที่จักรพงษภูวนารถ รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 31 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 พฤศจิกายน 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

1. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

2. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์

3. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

4. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 4 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

5. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 4 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

6. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

8. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

9. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

10. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะศิลปศาสตร์ 5 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

11. ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะศิลปศาสตร์ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,430.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2. สามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนภารกิจการบริหารและการดำเนินงานด้านต่าง ๆของมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติงานสนับสนุนด้านการเรียนการสอน
2.2 ให้บริการอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา
2.3 ดูแลทำความสะอาดห้องประชุม ห้องเรียน และสถานที่ภายในคณะฯ และเขตพื้นที่
2.4 ดูแลการเสิร์ฟอาหารและของว่างในการประชุมและการจัดโครงการ
2.5 จัดสถานที่ในการประชุมและการดำเนินโครงการของคณะฯ
2.6 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย มีจริยธรรมจรรยาบรรณที่ดี มีความรับผิดชอบและ มีความขยันอดทน

13. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

14. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

15. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี สารสนเทศ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

16. นักปฏิบัติการอุดมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติ ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้อง

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 – วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00- 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่รับสมัคร ดังนี้
3.1.1 กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบ
ถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3835-8145
3.1.2 งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคาร คณะเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบล พลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.083-0569370
3.1.3 งานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 122 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 – 6922360-4
3.1.4 งานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่อุเทนถวาย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2527029

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ