เทศบาลตำบลขามใหญ่ รับสมัครพนักงานจ้าง18อัตรา 19-30พ.ย.64

 

เทศบาลตำบลขามใหญ่ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลขามใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

พนักงานจ้างตามภารกิจ

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ป.เอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ผู้ช่วยนักจัดการงานทะเบียนและบัตร สังกัดสำนักปลัดเทศบาล

 • ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
 • ป.เอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
  ค่าตอบแทนอัตราเดือนละ 15,050 บาท

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ป.เอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

 • ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 • ป.โททุกสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 • ป.เอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในทางหรือสาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ได้

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป สังกัดกองการศึกษา


 • ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
 • ป.เอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทางหรือสาขาวิชา การวางแผน การบริหาร การบริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิจัย หรือในทางหรือ สาขาวิชาที่ ก.จ.,ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก สังกัตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวคำและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนยูง กองการศึกษา

 • ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือ สาขาศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษาหรือทางการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ,ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ หรือ
 • ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางการศึกษาหรือ สาขาศึกษาศาสตร์ และได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลา ที่ได้ปฏิบัติงาน และ
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างตามทั่วไป

 • พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
 • พนักงานดับเพลิง สังกัดสำนักปลัดเทศบาล มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่และมีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิงและ น้ำยาเคมีต่างๆหรือได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยหรือได้รับการฝึกจาก หน่วยงานดับเพลิงของทางราชการมาแล้ว โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยที่ฝึกออกให้
 • พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่
 • พนักงานขับรถยนต์ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย
 • คนงานประจำรถขยะ สังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันเวลาและสถานที่รับสมัครฯ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรต้องยื่นใบ สมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครพร้อมด้วยหลักฐาน ซึ่งผู้สมัครคัดเลือกได้รับรองสำเนาถูกต้องและลง ลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ในระหว่างวันที่ 19 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ในวันและเวลา ราชการ(08.30 – 16.30 น.) ณ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ (สมัครได้ 1 ตำแหน่งเท่านั้น) สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลขามใหญ่ โทรศัพท์หมายเลข 0-45475-5051-2 ต่อ 107 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ