โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 5 อัตรา บัดนี้-22 ธ.ค.64

 

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ 5 ตำแหน่ง บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

ตำแหน่งที่ 1 เจ้าหน้าที่งานพยาบาล 1 อัตรา

 • สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1
 • สามารถทำงานได้ทั้งเวรกลางวันและเวรกลางคืน
 • อัธยาศัยดี เข้าใจพัฒนาการเด็กวัยรุ่น และมีใจรักบริการ
 • มีประสบการณ์ทำงานในสถานพยาบาลอย่างน้อย 2 ปี และหากมีประสบการณ์การทำงานในสถานศึกษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 2 เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2 อัตรา

 • สามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนหน้าจอทุกขนาดและปรับให้เหมาะสม
  กับหน้าจอโดยอัตโนมัติ (Web Responsive Design)
 • มีทักษะการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย PHP, Ajax, CSS, HTML, JavaScript หรือภาษาอื่น ๆ
 • สามารถใช้งาน Script Language เช่น JavaScript, Ajax, JS Frameworks(Lib), jQuery
 • สามารถใช้งาน SQL Statement กับฐานข้อมูล Oracle, MongoDB, MySQL, MSSQL และ NoSQL
 • สามารถวิเคราะห์ออกแบบระบบงานและพัฒนาระบบได้
 • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้โดยเรียกใช้ข้อมูลจาก Back-end API ในรูปแบบ JSON , XML
 • หากมีประสบการณ์ในการใช้ Package Manager, GIT, Docker และการพัฒนางาน ร่วมกับการใช้ API Testing Platform จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 3 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย 1 อัตรา

 • มีความรู้ความสามารถในการออกแบบและบริหารจัดการระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่ายได้
 • สามารถติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ได้ (สามารถติดตั้งและตั้งค่าระบบให้บริการ Web Server, DNS Server, DHCP Server)
 • มีความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งระบบเครือข่าย และตั้งค่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Juniper, Mikro Tik,
  หรือ Cisco)
 • มีทักษะด้านการเขียนโปรแกรมและทักษะในการตัดสินใจ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สามารถวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหา และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • มีความรู้ความเข้าใจใน Docker จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 4 เจ้าหน้าที่สื่อมัลติมีเดีย 1 อัตรา

 • มีทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การถ่ายภาพ การผลิตรายการโทรทัศน์ สื่อการสอน
  การออกแบบกราฟฟิก
 • สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะโปรแกรมตัดต่อภาพยนตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
 •  สามารถบริหารจัดการรวมไปถึงการเลือกใช้งานอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
 •  หากมีประสบการณ์การในการจัดงาน เวทีกิจกรรม การประชุมสัมมนา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษทุกตำแหน่ง
 • สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 2.50 ขึ้นไป
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้ดี
 • สามารถปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่โรงเรียนมอบหมายได้

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2564
รายละเอียดเพิ่มเพิ่มที่ https://www.mwit.ac.th/html/anc-641115

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ