เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครพนักงานจ้าง 26 อัตรา บัดนี้-24พ.ย.64


 

เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองจันทบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองจันทบุรี

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
สำนักการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ งานธุรการ
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  • ไม่จำกัดวุฒิ มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่ ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตาม กฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก
  • ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขับรถยนต์ติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานและระยะเวลาที่ได้ ปฏิบัติงาน
    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท

กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์
2. ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (ผู้มีคุณวุฒิ) 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุก สาขาวิชาหรือทุกทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
  • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยาเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
  • ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางการพัฒนาชุมชน การบริหาร การปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ พัฒนาสังคม สหวิทยา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สังคมวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง
    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2. พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานกิจการขนส่ง
1.) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ไม่ต่ำกว่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม งานบริการรักษาความสะอาด
2.) ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความชำนาญในการขับเครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดีและได้รับใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมาย
ค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด

3.) ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ 20 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด

สำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสิ่งแวดล้อม งานสัตวแพทย์
4.) ตำแหน่งคนงาน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด

สำนักการศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 2
5.) ตำแหน่งภารโรง เลขที่ตำแหน่ง 901 – 4 (พ) 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
ได้รับค่าตอบแทน (ค่าจ้าง) เดือนละ 9,000.- บาท พร้อมค่าครองชีพชั่วครองตามมติ คณะรัฐมนตรีกำหนด

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ห้องกองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมืองจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน – 24 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3931-2006

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ