เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครพนักงานจ้าง 53 อัตรา 17-26 พ.ย.64

เทศบาลเมืองสิงหนคร

 

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 53 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-26 พฤศจิกายน 2564

เทศบาลเมืองสิงหนคร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1

1. พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
สังกัด หน่วยตรวจสอบภายใน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือใน สาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายปกครอง งานนิติการ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนิติกร 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่าง อื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน สาขาวิชาหรือทาง นิติศาสตร์ กฎหมาย หรือในสาขาวิชาหรือทาง อื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง

2. พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ) 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯ งานป้องกันฯ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
4. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (รถดับเพลิง) 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2)
4. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

สังกัด กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. ก) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและ ความชำนาญงานในหน้าที่และเคยขับ เครื่องจักรกลขนาดกลางมาแล้วเป็นเวลาไม่ น้อยกว่า 1 ปี และได้รับใบอนุญาตขับรถตาม กฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยต้องได้รับ ใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
ข) เป็นพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ
3. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและความ ชำนาญในหน้าที่และเคยขับเครื่องจักรกล มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี และได้รับ ใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 5 ปี และ
4. มีความรู้ ความสามารถ ในการปฏิบัติหน้าที่ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือ ส่วนราชการ

ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2)
4. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด
ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2)
4. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2)
4. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

สังกัด กองการศึกษา ฝ่ายแผนงานและโครงการ งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ชนิดที่ 2)
4. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

สังกัด กองสวัสดิการสังคม งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่
3. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย
4. มีหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. พนักงานจ้างทั่วไป 5 ตำแหน่ง 38 อัตรา

สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯ งานป้องกันฯ
ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ มีความรู้ในเรื่องเครื่องมือดับเพลิง และน้ำยาเคมีต่าง ๆ

ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี


สังกัด สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายป้องกันฯ งานรักษาความสงบ
ตำแหน่ง คนงาน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองคลัง ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานแผนที่ภาษีฯ
ตำแหน่ง คนงาน 3 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองช่าง ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง งานวิศวกรรมโยธา
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานสาธารณูปโภค
ตำแหน่ง คนงาน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานติดตั้งซ่อมบำรุงฯ
ตำแหน่ง คนงาน 4 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองช่าง ฝ่ายการโยธา งานปรับปรุงภูมิทัศน์
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข งานรักษาความสะอาด
ตำแหน่ง คนงาน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่

ตำแหน่ง คนงานประจำรถดูดฝุ่น 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่

ตำแหน่ง คนงานประจำรถบรรทุกเทท้าย 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1 เพศชาย
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริการสาธารณสุข งานส่งเสริมสุขภาพฯ
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ งานบริการและเผยแพร่ฯ
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองการศึกษา ฝ่ายบริหารการศึกษา งานการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองการศึกษา ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองสวัสดิการสังคม ฝ่ายส่งเสริมพัฒนาชุมชน งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองสวัสดิการสังคม งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง งานบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

สังกัด กองการเจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป
ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เพศชาย/หญิง
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสม ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่ https://singhanakorn.thaijobjob.com/  ตั้งแต่วันที่ 17 – 26 พฤศจิกายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศเทศบาลเมืองสิงหนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน (ผนวก ก) รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน (ผนวก ข) หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ