สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงาน 19 อัตรา

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 19 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 6 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาทางแพทย์แผนจีน

2. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 5 อัตรา ค่าจ้าง 15,960 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ค่าจ้าง 13,300 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ค่าจ้าง 10,200 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการจัดการทั่วไป

5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง


 • มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
 • มีความรู้ความสามารถและมีความชำนาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านนี้ มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

6. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และ
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ
 • ต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีใบอนุญาต ขับรถ ชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

7. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

8. ตำแหน่งพนักงานบริการ 2 อัตรา ค่าจ้าง 7,590 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ หรือ
 • ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
1. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1-5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ
2. ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลชุมชน ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น
3. ตำแหน่งว่างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้ขอและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ ที่ตั้งของตำแหน่งว่างนั้น

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ