สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครพนักงาน 4 อัตรา


 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างสมทบ 4 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 พฤศจิกายน 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3

1. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจ เงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา 3 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 ปฏิบัติราชการประจำสำนักตรวจ เงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าปริญญาตรี ทางด้านบัญชี

อัตราค่าจ้าง/ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.00 บาท
ผู้ที่ได้รับการบรรจุจะต้องถูกหักค่าจ้างเป็นเงินสมทบนำส่งกองทุนประกันสังคมร้อยละ 5 ของเงิน ค่าจ้าง ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ลูกจ้างสมทบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) ตาม ที่กำหนด ที่ได้รับการจ้างหรือบรรจุใหม่ เมื่อปฏิบัติงานพันหกเดือนนับแต่วันที่มีคำสั่งจ้างในปีงบประมาณแรก เป็นต้นไป จะได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ เดือนละ 6,000 บาท เมื่อได้ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ เงินแผ่นดินว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัด นครราชสีมา) จะรับสมัคร ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 (ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ) และให้ผู้สมัครสอบดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ htt://www.audit.go.th/home หัวข้อ “ข่าวรับสมัครงาน” และพิมพ์ออกมาเพื่อเขียนโดยให้ผู้สมัครเลือกว่า ต้องการสมัครปฏิบัติงานที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดนครราชสีมา หรือสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์การ รับสมัครสอบดังกล่าว สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 4 (จังหวัดนครราชสีมา) จะรับสมัครทางไปรษณีย์ (ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เท่านั้น) และให้ส่งเอกสารหลักฐานการรับสมัครถึง ประธานคณะกรรมการ สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 โดยถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสำคัญ เอกสารสมัครที่ส่ง ภายหลังวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัครจะไม่ได้รับการพิจารณา ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 4424 – 1047 ต่อ 205 ในวันและเวลาราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ