เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป 26 อัตรา 19-29 ต.ค.64

 

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

พนักงานจ้างทั่วไป 26 อัตรา

สำนักปลัดเทศบาล

1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้และความชำนาญในการขับรถยนต์
2. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และการบำรุงดูแลรักษารถยนต์
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

2. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเหมาะสม

3. ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กองช่าง

1. ตำแหน่ง คนงานไฟฟ้า 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ในงานไฟฟ้าอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ตำแหน่ง คนงานโยธา 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ในงานโยธาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ระยะเวลาการจ้าง

3. ตำแหน่ง คนงานสวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ดัด เป็นต้น
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ตำแหน่ง คนงาน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

1. ตำแหน่ง คนงานประจำฝ่ายรักษาความสะอาด 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

2. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ตำแหน่ง คนงานชุดพัฒนา 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

4. ตำแหน่ง คนงานกวาดถนน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

5. ตำแหน่ง คนงานประจำโรงฆ่าสัตว์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

6. ตำแหน่ง คนงานประจำศูนย์บริการ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขวิทยาส่วนบุคคลและระเบียบข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่

กองการศึกษา
1. ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กองวิชาการและแผนงาน
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้และความชำนาญในการขับรถยนต์
2. มีความรู้เกี่ยวกับเครื่องยนต์ และการบำรุงดูแลรักษารถยนต์
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
4. ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

2. ตำแหน่ง คนงาน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

กองช่างสุขาภิบาล
1. ตำแหน่ง คนงาน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

ค่าตอบแทน จำนวน 9,000 บาท/เดือน และให้ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท/เดือน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท/เดือน

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 19-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ