โปรดเกล้าฯ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ขรก. ใน 4 หน่วยงาน

โปรดเกล้าฯ ถอดยศ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 ข้าราชการกับ 4 หน่วยงาน ฐานประพฤติผิดร้ายแรงแตกต่างรูปแบบกันไป

วันที่ 23 กันยายน 2564 ราชกิจจานุเบกษา มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 5 คน จาก 4 หน่วยงาน มีดังนี้

1. นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดถอดยศทหาร นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพเรือ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2559 เนื่องจากกระทำความผิดหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทยและเหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานทุกชั้นตรา

2. นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากถูกลงโทษปลดออกจากราชการ คำสั่งถึงที่สุดตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ และฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการฯ ขณะดำรงตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน 5 สังกัดกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน และสวัสดิการสังคม เมื่อปี 2544

ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทยและจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย

3. นายปิยะพงค์ คงศรี


ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายปิยะพงค์ คงศรี อดีตพนักงานราชการ ตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดกลุ่มงานพัสดุ สำนักบริหารกลาง เนื่องจากถูกลงโทษไล่ออกจากราชการ โดยคำสั่งอันถึงที่สุด ตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

4. นายทองดำ สะท้านถิ่น

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญเงินช้างเผือก ซึ่งนายทองดำ สะท้านถิ่น อดีตสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนก่อ ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ได้รับพระราชทาน เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในคดีความผิดต่อชีวิตและพยายาม อันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

5. นายราชัญญ์ ไชยนาเคนทร์

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย ซึ่งนายราชัญญ์ ไชยนาเคนทร์ อดีตข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน ระดับปฏิบัติการ สังกัดกองกฎหมาย กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับพระราชทาน เนื่องจากถูกลงโทษ ปลดออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ด้วยเหตุกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง โดยคำสั่งอันถึงที่สุด อันเป็นเหตุแห่ง การเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ