สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

 

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ (Beam Applications) จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์ ฟิสิกส์ประยุกต์ วิศวกรรมศาสตร์ สาขานิวเคลียร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. หากมีประสบการณ์การวิจัยพัฒนาด้านหนึ่งด้านใดต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • 1) Spectrometry หรือ Nuclear Instrumentation
 • 2) Programming of Data Analysis
 • 3) Beam Optics
 • 4) Neutron Applications
 • 5) Fast Electronics
 • 6) Monte Carlo Simulation เช่น PHITs, GEANT4, MAD

2. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีวัสดุศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กรอบอัตราเงินเดือน 23,000 – 52,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
 • 2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • 3. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชีวเวชศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ วิศวกรรมวัสดุและวัสดุศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีความรู้ด้าน Computer : Microsoft office (Prism or SPSS is a plus)
 • 3. มีประสบการณ์ preparation and characterization of biomaterials, cell culture, molecular techniques (animal model or clinical trial is a plus)

3. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
 • 2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร
 • 3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้านเกษตรศาสตร์ สาขากีฏวิทยา
 • 2. มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงาน

4. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายนิวเคลียร์ฟิวชั่นและพลาสมา ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 52,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • 1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
 • 2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านพลาสมาหรือฟิวชัน
 • 2. เป็นผู้แต่งหลักหรือผู้แต่งแรกในผลงานตีพิมพ์ ด้านพลาสมาหรือฟิวชัน หรือรังสี หรือนิวเคลียร์ ระดับ Q1 หรือ Q2 ไม่น้อยกว่าหนึ่งเรื่อง (โปรดแนบหลักฐาน)
 • 3. หากมีผลงานเชิงประจักษ์ ด้านประยุกต์ใช้หรือนวัตกรรมพลาสมา หรือ การต่อตั้งบริษัท Startup จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. นักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์ กรอบอัตราเงินเดือน 23,000 – 52,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • 1. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
 • 2. สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทขึ้นไป ในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (เกรดเฉลี่ยปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.50 และปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 3.25)
 • 2. มีประสบการณ์การทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านโบราณคดีและสิ่งแวดล้อม หรือวิศวกรรมนิวเคลียร์ เช่น ด้านการทดลอง การออกแบบ หรือพัฒนาเครื่องมือ ไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • 3. หากมีประสบการณ์ในการทำงาน ประสานงาน งานธุรการของโครงการภายใต้ความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี โดยต้องมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 450คะแนน (Paper Based) หรือ 133 คะแนน (Computer based) หรือ 45 คะแนน (Internet based) หรือมีผลคะแนน IELTS (Academic module) ที่ได้ไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน หรือมีผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 45 คะแนน KU-EPT ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน ภายใน 2 ปี หรือมีผลคะแนนภาษาอังกฤษอื่น ๆ ที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้

6. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบ) 1 อัตรา สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารจัดการ กรอบอัตราเงินเดือน 16,000 – 52,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
 • 2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ
 • 3 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานคลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บริหารคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • 2. มีความรู้ในการวิเคราะห์งานเบื้องต้น สามารถเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • 3. มีความรู้และทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และการพัฒนา Mobile Application สำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพา
 • 4. มีทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จัดการฐานข้อมูลด้วยภาษา SQL และ No SQL
 • 5. สามารถตรวจสอบแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • 6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • 7. มีประสบการณ์ด้านพัฒนาระบบงาน การวางแผน implement และการบริหารโครงการ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • 8. มีความรู้หรือประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรองค์กร (ERP)
 • 9. อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์

7. นักสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายสื่อสารองค์กร กลุ่มงานอำนวยการ กรอบอัตราเงินเดือน 16,000 – 52,000 บาท
สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
 • 2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องขึ้นไป
 • 2. มีความรู้ความสามารถตามตำแหน่งงาน
 • 3. มีความชำนาญใช้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • 4. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และงานกราฟฟิคที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • 5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความอดทน และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
 • 6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและงานกราฟิกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 • 7. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • 8. มีประสบการณ์ด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์หรือทำงานเกี่ยวกับการต้อนรับเยี่ยมชมหน่วยงานไม่ต่ำกว่า 3 ปี

8. เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ กลุ่มงานอำนวยการ กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 79,200 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก
 • 2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานครฯ (ปฏิบัติงานหลัก)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางอักษรศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานระหว่างประเทศไม่ น้อยกว่า 10 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ทางอักษรศาตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานระหว่างประเทศไม่ น้อยกว่า 8 ปี สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทางอักษรศาตร์ มนุษย์ศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ด้านการประสานงานระหว่างประเทศไม่
  น้อยกว่า 6 ปี
 • 2. มีประสบการณ์ด้านการประสานโครงการความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • 3. สามารถใช้ภาษาต่างประเทศและเขียนหนังสือโต้ตอบในภาษานั้นได้ดี

9. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานยุทธศาสต์องค์กร กรอบอัตราเงินเดือน 30,000 – 79,200 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

 • 1 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานใหญ่องครักษ์ จ.นครนายก (ปฏิบัติงานหลัก)
 • 2 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ สำนักงานจตุจักร กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • 1. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 10 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่ เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานไม่น้อยกว่า 6 ปี
 • 2. มีทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาตามลักษณะงาน
 • 3. มีความรู้ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล / วิเคราะห์ปัญหา / จัดทำแผนงาน / ควบคุม /ตรวจสอบ และสรุปเหตุผลได้อย่างเป็นระบบ

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง ในวันและเวลาราชการได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบัน เทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 7 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก รหัสไปรษณีย์ 26120 หรือส่งใบสมัครทาง Email: recruit [email protected] ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ www.tint.or.th
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทรศัพท์ 037-392925 หรือ 02-4019889 ต่อ 1157 ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tint.or.th ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัคร/กรอกใบสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ