เปิดเงื่อนไข “สินมั่นคง” ยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ มีสิทธิ์บอกเลิกได้

“สินมั่นคงประกันภัย” เปิดรายละเอียดเงื่อนไขกรณีบอกยกเลิกประกันโควิด เจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 ระบุ หากพบปัญหาเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถบอกยกเลิกได้ โดยจะคืนค่าเบี้ยประกันให้ภายในกำหนด 15 วัน

จากกรณี สินมั่นคง ประกาศยกเลิกประกันโควิด-19 แบบเจอ จ่าย จบ หรือ COVID 2 in1 สิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับ 30 วันนับแต่ได้รับหนังสือ คืนเงินค่าเบี้ยประกันภายใน 15 วันหลังกรมธรรม์สิ้นสุด โดยหักเบี้ยประกันสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตาม

2.5 การบอกเลิกกรมธรรมประกันภัย


2.5.1 บริษัทสามารถบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัย ตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

ในกรณีที่ปรากฎหลักฐานชัดเจนต่อบริษัทว่าผู้เอาประกันภัยได้กระทำการโดยทุจริตเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์จากการประกันภัยนี้ บริษัทจะไม่คืนเบี้ยประกันภัยที่ได้เรียกเก็บมาแล้วเพราะเหตุแห่งการฉ้อฉลหรือการทุจริตดังกล่าวข้างต้นและบริษัทจะไม่รับผิดสำหรับการเรียกร้องค่าทดแทนอันเกิดจากการกระทำดังกล่าว

 

ข่าวจาก : springnews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ