ตุลาการศาลรธน.“จรัญ”อู้ฟู่สุด 206 ล้าน-ตุลาการหน้าใหม่ “จิรนิติ” รวยสุด 114 ล้าน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ทำการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยกรณีพ้นจากตำแหน่ง 2 ราย คือ นายนุรักษ์ มาประณีต อดีตประธานศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 โดยนายนุรักษ์ มาประณีตและคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 32,334,367 บาท หนี้สินรวม 345,044 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 31,989,323 บาท


โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็นทรัพย์สินนายนุรักษ์ 10,772,065 บาท โดยเป็นเงินฝาก 1,997,119 บาท เงินลงทุน 4,047,946 บาท ที่ดิน 2 ล้านบาท ยานพาหนะ 1,704,000 บาท

สิทธิและสัมปทาน 1,023,000 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 21,562,301 บาท โดยเป็นเงินฝาก 8,844,521 บาท ที่ดิน 8 ล้านบาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4 ล้านบาท ยานพาหนะ 2 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 517,780 บาท ขณะที่หนี้สินทั้งหมดเป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ


นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 20 เม.ย.2563 โดยนายจรัญ และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 206,133,234 บาท หนี้สินรวม 22,112,033 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 184,021,201 บาท

โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายจรัญ 11,635,704 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 817,074 บาท เงินลงทุน 7,718,629 บาท ที่ดิน 1,600,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1,500,000 บาท

ทรัพย์สินของคู่สมรส 194,497,530 บาท แบ่งเป็นเงินฝาก 4,477,893 บาท เงินลุงทุน 391,769 บาท ที่ดิน 156,189,167 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 30,699,700 บาท ยานพาหนะ 420,000 บาท และทรัพย์สินอื่น 2,319,000 บาท ส่วนหนี้สินแบ่งเป็น เงินกู้จากธนาคารและสถาบันการเงินอื่น 7,211,033 บาท หนี้สินอื่น 14,901,000 บาท


ส่วนกรณีเข้ารับตำแหน่ง 3 ราย คือ นายวิรุฬห์ แสงเทียน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 โดยนายวิรุฬห์และคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 19,293,475 บาท หนี้สินรวม 88,871 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 19,204,604 บาท

โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายวิรุฬห์ 17,698,178 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 4,064,340 บาท เงินลงทุน 1,722,837 บาท ที่ดิน 8,100,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,469,000 บาท ยานพาหนะ 8 หมื่นบาท สิทธิและสัมปทาน 660,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 602,000 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 1,595,297 บาท แบ่งเป็น เงินฝาก 247,597 บาท สิทธิและสัมปทาน 686,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 661,700 บาท ส่วนหนี้สินทั้งหมดเป็นเงินเบิกเกินบัญชีของทั้งคู่


นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 โดยนายอุดมและคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 24,384,651 บาท หนี้สินรวม 308,413 บาท มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 24,076,238 บาท

โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายอุดม 8,656,369 บาท ประกอบด้วยเงินฝาก 2,502,796 บาท เงินลงทุน 2,099,707 บาท ที่ดิน 2,500,000 บาท

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 1 แสนบาท ยานพาหนะ 5 แสนบาท สิทธิและสัมปทาน 833,866 บาท ทรัพย์สินอื่น 120,000 บาท


ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 15,728,282 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 49,282 บาท เงินลงทุน 1,812,000 บาท ที่ดิน 4,500,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 2,300,000 บาท ยานพาหนะ 317,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 2,250,000 บาท ทรัพย์สินอื่น 4,500,000 บาท ส่วนหนี้สินทั้งหมดเป็นหนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือ


นายจิรนิติ หะวานนท์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรณีเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 โดยนายจิรนิติและคู่สมรส แจ้งว่ามีทรัพย์สินรวม 114,253,158 บาท ไม่มีหนี้สิน

โดยในส่วนของทรัพย์สินแบ่งเป็นทรัพย์สินของนายจิรนิติ 51,926,919 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 23,890,973 บาท เงินลงทุน 5,063,895 บาท เงินให้กู้ยืม 8 หมื่นบาท ที่ดิน 16,534,050 บาท


โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 4,608,000 บาท ยานพาหนะ 1,750,000 บาท ส่วนทรัพย์สินคู่สมรส 62,326,238 บาท ประกอบด้วย เงินฝาก 326,238 บาท ที่ดิน 58,500,000 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 3,500,000 บาท


ข่าวจาก : theagendathai

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ