สำนักงานนวัตกรรมฯ รับสมัครเจาหน้าที่องค์กร วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์8ปี

 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานกับสำนักงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นวัตกรรม งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร 

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี/โท ในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การจัดการ นิติศาสตร์ จิตวิทยา
  บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
 • มีประสบการณ์ทำงานเป็นระยะเวลา 8 ปีขึ้นไป โดยมีลักษณะงานตามหน้าที่รับผิดชอบของตำแหน่งที่เปิดรับ
  สมัคร
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานบุคคล เช่น ระบบสมรรถนะ (Competency) ระบบการบริหารผลการ
  ปฏิบัติงาน (Performance Based Management) การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ หลักการบริหารคุณภาพชีวิตและ
  บุคลากรสัมพันธ์ การวางแผนทรัพยากรบุคคล (Manpower Planning) การบริหารสายอาชีพ (Career Management)
  และกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ และการพัฒนาบริหารจัดการฐานข้อมูล
 • สามารถริเริ่ม พัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานต่างๆที่รับผิดชอบได้
 • มีภาวะผู้นำ มีทักษะการสื่อสาร มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน
 • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานและสร้างเครือข่ายการทำงานได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ในระดับพอใช้ – ดี
 • หากมีประสบการณ์ในการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ/ องค์การมหาชน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (www.nia.or.th) โดยแนบเอกสาร
ได้แก่ ประวัติโดยย่อ (Resume) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ส่งไปที่ e-mail:
[email protected]
โดยระบุหัวข้อ (Subject) “ตำแหน่ง………….(ตำแหน่งงานที่สนใจ)” (หากไม่ระบุท่านอาจเสียสิทธิในการเรียกดูใบสมัครของ
ท่าน เนื่องจากมีผู้สนใจสมัครจำนวนมาก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคคลและพัฒนาองค์กร ฝ่ายบริหารองค์กร โทร. 02-017-5555 ต่อ 689 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)) 

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ