โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พันโทหญิง “ศศธร สิริวชิรภักดิ์”

โปรดเกล้าฯพระราชทานยศ พันโทหญิง “ศศธร สิริวชิรภักดิ์”

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2564  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารชั้นสัญญาบัตร ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศฝ่ายทหารสัญญาบัตรต่ำกว่าชั้นนายพล จำนวน 7 นาย

๑.ว่าที่ พันเอก สุรเดช เหลี่ยมไทย เป็นพันเอก

๒.ว่าที่ พันโทหญิง ศศธร สิริวชิรภักดิ์ เป็นพันโทหญิง

๓.ว่าที่ พันโทหญิง นิภาพรรณ จันทะเกตุ เป็นพันโทหญิง

๔.ว่าที่ พันตรีหญิง โสภา ตนะศุภผล เป็นพันตรีหญิง

๕.ว่าที่ ร้อยเอก ธนกร ฟุ้งเกียรติ เป็นร้อยเอก

๖.ว่าที่ ร้อยโท ธนาวิชญ์ สัตตธารา เป็นร้อยโท

๗.ว่าที่ ร้อยโท อนุชา ภู่เสือ เป็นร้อยโท

ทั้งนี้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่5 ลำดับที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 ลำดับที่ 2 ลำดับที่ 7 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2563 และลำดับที่ 3 ถึงลำดับที่4 ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2563 และลำดับ7  ตั้งแต่ วันที่ 30 มีนาคม พุทธศักราช 2563

ประกาศ ณ วันที 19 มกราคม พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ