สำนักงาน ป.ป.ช.รับสมัครพนักงานวุฒิ ปวช.91อัตรา บัดนี้-5ก.พ.64

 

สำนักงาน ป.ป.ช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และสถานการณ์ภัยแล้ง ตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการบุคคล จำนวน 91 อัตรา

ระยะเวลาการจ้างและการจ่ายเงินค่าจ้าง ระยะเวลาการจ้าง จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 โดยจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือน ในอัตราเดือนละ 11,400.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

  • เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
  • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง โดยผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสาร หลักฐาน หรือ รายละเอียดอื่นใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงผลกระทบซึ่งตนเองได้รับจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID – 19) หรือสถานการณ์ภัยแล้ง โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลที่ สามารถอ้างอิงได้ให้การรับรอง
  • เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ ไม่ต่ำกว่านี้

ให้ผู้สมัครยื่นสมัครผ่านระบบ QR Code ตามประกาศนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.30 น. พร้อมทั้งดาวน์โหลดใบสมัคร ตามข้อ 5.1 และหนังสือ รับรอง ตามข้อ 5.3 โดยนำเอกสารที่ใช้ในการสมัครตามข้อ 5 มายื่นต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ในวันและเวลาประเมินความเหมาะสม  ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2528 4800 ต่อ 1807 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ