สำนักงานทางหลวงที่7 รับสมัครสอบบรรจุพนักงานเครื่องกล-พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา14-20ต.ค.63

 

สำนักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานเครื่องกล ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรจังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิ

พนักงานเครื่องกล 1 อัตรา ประจำที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

 1. ปวช. หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
 2. ปวท. ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
 3. ปวส. หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วน ราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 1 – 3 ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกล โรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างโลหะ ช่างกลโลหะอุตสาหกรรม
  (สําหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
 4. ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 – 3 ต้องเป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่ เกี่ยวข้องกับตําแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

พนักงานขับและควบคุมเครื่องจักรประจำที่ แขวงทางหลวงชัยภูมิ 1 อัตรา

 1. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย ซึ่งออกโดยกรมการขนส่งทางบก และ
 2. ปวช. หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกําหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
 3. ปวท.ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อย กว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
 4. ปวส.หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วน ราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกําหนดระยะเวลาการศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
  ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ 2 – 4 ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาทางช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล ช่างโลหะ ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ช่างกลเกษตร (สําหรับผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาสูงกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่น วุฒิปริญญาตรี ซึ่งไม่ได้เป็นการศึกษาต่อเนื่องจากวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร)
 5. ผู้สมัครที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 2 – 4 ต้องเป็นผู้เคยผ่านการปฏิบัติงานในงานที่ เกี่ยวข้องกับตําแหน่งมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี

สมัครด้วยตนเอง ณ งานสารบรรณ สํานักงานทางหลวงที่ ๗ กรมทางหลวง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 14 – 20 ตุลาคม 2563 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ