เช็กเลย! กทม.ประกาศห้ามจอดรถ “2ถนน 3ซอย”

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในในเขตกรุงเทพมหานคร ห้ามหยุดหรือจอดรถ และการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถ ใน 2 และ 3 ซอย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ราชกิจจานุเบกได้เผยแพร่ประกาศเรื่อง “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในในเขตกรุงเทพมหานคร” ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ และการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถ ในถนนหรือซอย ลงนามโดย พลตำรวจโท ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล หัวหน้าเจ้าพนักงงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยระบุว่า

เนื่องจากปัจจุบันในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีความเจริญก้าวหน้า และมีจำนวนยานพาหนะที่สัญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้เส้นทางคมนาคมบางเส้นทาง มีสภาพการจราจรเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดปัญหาการจราจร และไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางทางการจราจร จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพการจราจรในปัจจุบัน

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 (38) และมาตรา 138 (2) และ (7) แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 อันเป็นพระราชบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบมาตรา บมาตรา 38 ของรับธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อความมั่งคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร” ว่าด้วยการห้ามหยุดหรือจอดรถ และการกำหนดช่องหรือแนวทางเดินรถ ในถนนหรือซอย พ.ศ. 2563

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วัดถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ห้ามหยุดหรือจอดรถทุกชนิด ในซอยวังหลัง 1 ตั้งแต่ปากซอยวังสวนมังคุด ถึงแยกตัดซอยอรุณอัมรินทร์ 20 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

ข้อ 4 ห้ามจอดรถทุกชนิด ในถนนและซอย ดังต่อไปนี้

4.1 ถนนลาดกระบัง ตั้งแต่แยกกิ่งแก้ว ถึงคลองตาพุก ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 20.00 นาฬิกา

4.2 ถนนท้ายวัง ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่เวลา 06.00 นาฬิกา ถึงเวลา 18.00 นาฬิกา

4.3 ซอยรามอินทรา 39 แยก 26 ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

4.4 ซอยอินทามระ 3

– ในระยะ 50 เมตร จากปากซอย ทั้งสองฝั่งตลอดเวลา

– พ้นระยะ 50 เมตร จากปากซอย สลับฝั่งวันคู่และวันคี่ ตลอดเวลา

– ซอยลาดพร้าว 3 ในระยะ 180 เมตร จากปากซอย ทั้งสองฝั่ง ตลอดเวลา

ข้อ 5 ถนนท้ายวัง ยกเลิกการเดินรถทางเดียว ให้รถวิ่งสวนทางกันได้

ข้อ 6 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถที่ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรหรือ เจ้าพนักงานจราจร

ข้อ 7 นับตั้งแต่วัน เวลา ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้ยกเลิก ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ คำสั่งใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ