ป.ป.ช.เผย “ชาติชาย” พ้น ผอ.แบงก์ออมสิน ทรัพย์สิน154ล้าน-รายได้1ปี5เดือน 29.8ล้าน

ทรัพย์สิน 154 ล. ‘ชาติชาย พยุหนาวีชัย’ พ้นเก้าอี้ ผอ.-กก.แบงก์ออมสิน เก็บเงินสด 1 ล้าน ที่ดิน 48.9 ล้าน รายได้ 1 ปี 5 เดือนรวม 29.8 ล้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่บัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจหลายราย โดยรายชื่อที่น่าสนใจ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรณีพ้นจากตำแหน่งผู้อำนวยการ และกรรมการธนาคารออมสิน เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2563


แจ้งมีทรัพย์สิน 133,862,381 บาท ได้แก่ เงินสด 1 ล้านบาท เงินฝาก 7,350,246 บาท เงินลงทุน 6,847,539 บาท ที่ดิน 48,900,325 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 58,885,242 บาท สิทธิและสัมปทาน 1.3 ล้านบาท ทรัพย์สินอื่น (ราคาตั้งแต่สองแสนบาทขึ้นไป) 9,580,027 บาท มีหนี้สิน 13,170,343 บาท

มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง (1 ปี 5 เดือน) 29,889,978 บาท เป็นเงินเดือน 23,864,404 บาท ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท/เบี้ยประชุม 5,678,858 บาท ดอกเบี้ย/เงินปันผล/เงินรางวัลสลากออมสิน 1 แสนบาท ขายหลักทรัพย์ MONO-W1 จำนวน 246,715 บาท

มีรายจ่ายรวม 20,991,552 บาท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว 875,000 ค่าผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเช่าซื้อรถ 5,402,600 บาท ค่าอุปการะบิดามารดา 1.7 แสนบาท ค่าเล่าเรียนบุตร 3 แสนบาท ค่าชำระภาษี 8,123,952 บาท กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) 5 แสนบาท กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RTF) 5 แสนบาท ค่าจ้างก่อสร้างต่อเติมและปรับภูมิทัศน์บ้านพักคนงาน และห้องน้ำ ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 9 แสนบาท ปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี 1,320,000 บาท เงินบริจาคสาธารณกุศล 2,150,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ 7.5 แสนบาท

ส่วนนางเมธิพันธ์ พยุหนาวีชัย คู่สมรส มีทรัพย์สิน 20,994,209 บาท ได้แก่ เงินสด 2 แสนบาท เงินฝาก 2,003,671 บาท เงินลงทุน 2.5 ล้านบาท ที่ดิน 2,162,500 บาท โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5,982,592 บาท ยานพาหนะ 1,150,000 บาท สิทธิและสัมปทาน 508,446 บาท ทรัพย์สินอื่น 6,487,000 บาท มีหนี้สิน 221,792 บาท

มีรายได้ระหว่างดำรงตำแหน่ง เป็นดอกเบี้ย เงินปันผล เงินรางวัลสลากออมสิน 1 หมื่นบาท ประกันชีวิตกรุงไทย แอกซ่า ครบกำหนดสัญญา 352,610 บาท มีรายจ่ายรวม 1,191,456 บาท เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว 875,000 บาท ค่าผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยและเช่ารถ 251,456 บาท ค่าเบี้ยประกันชีวิต 65,000 บาท

รวมทั้งคู่มีทรัพย์สินทั้งสิ้น 154,856,590 บาท มีหนี้สินทั้งสิ้น 13,392,136 บาท

นายชาติชาย แจ้งในบัญชีทรัพย์สินว่าปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท หลักทอง จำกัด กรรมการบริหาร บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่ง ผอ.ธนาคารออมสิน ตั้งแต่ปี 2558-2563 ส่วนนางเมธิพันธ์ ปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัท หลักทอง จำกัด

ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2563 พบว่า บริษัท หลักทอง จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2535 ทุนปัจจุบัน 5 ล้านบาท แจ้งประกอบธุรกิจให้เช่าอาคาร ปรากฏชื่อ นายชาติชาย พยุหณาวีชัย นางเซียงลั้ง แซ่เซี้ย (มารดานายชาติชาย) และนางเมธิพันธ์ พยุหณาวีชัย เป็นกรรมการ

แจ้งงบการเงินล่าสุดเมื่อปี 2562 มีรายได้รวม 1,218,771 บาท รายจ่ายรวม 1,171,938 บาท กำไรสุทธิ 46,832 บาท

ข่าวจาก สำนักข่าวอิศรา

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ