ตั้ง “หมอบุ๋ม” นั่งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข

30 กรกฎาคม 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า เพื่อให้การดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจึงแต่งตั้ง นางสาวพรรณประภา ยงค์ตระกูล เป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.แถลงข่าวประจำวัน

2.แถลงข่าวการประชุมกระทรวงสาธารณสุข

3.แถลงข่าวาระอื่นๆ และปฏิบัติงานด้านการสื่อสารตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย

4.จัดทำแผนงาน โครงการ การสื่อสาร จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการดำเนินงานของกระทรงสาธารณสุข และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานสนับสนุนและปฏิบัติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ข่าวจาก แนวหน้าออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ