บิ๊กตู่ ลงนามตั้ง “คกก.เฉพาะกิจ” ผ่อนคลายมาตรการป้องกันโควิด-19 จัดทำแนวทางผ่อนคลายทุก34วัน

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 22/2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควีด-19)โดยมีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลาง ศบค. เป็นประธาน มีพล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผบ.ทบ.และ รองเลขาธิการสภาพัฒน์ เป็นรองประธาน โดยมีตัวแทนจากหน่วยงาน อาทิ กระทรวงยุติธรรม กฤษฎีกา อัยการสูงสุด ตัวแทนศูนย์ปฏิบัติการด้านต่างๆในศบค.และนพ.อุดม คชินทร นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ ผอ.สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม นายสันติธาร เสถียรไทย นักเศรษฐศาสตร์ภาคเทคโนโลยีแห่งเอเซีย

โดยคณะกรรมการฯมีอำนาจหน้าที่ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการและภาคส่วนต่างๆ จัดทำแนวทางผ่อนคลายมาตรการ ในทุกห้วงระยะเวลา 14 วัน เสนอนายกฯเพื่อพิจารณาจัดทำร่างข้อกำหนดเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการ รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติกิจการหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลาย เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันดำเนินไปตามลำดับขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์องค์การอนามัยโลกและผลประเมินด้านสาธารณสุข เพื่อสถานการณ์กลับคืนสู่สภาวะปกติได้อย่างเรียบร้อย

คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19)

ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2563 และต่อมาได้มีประกาศขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 31พฤษภาคม พ.ศ. 2563นั้น

เพื่อให้การบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) ดำเนินการไปโดยเป็นลำดับขั้นตอน ตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกและผลการประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 วรรคสอง ของคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 5/2563 เรื่อง การจัดตั้ง
หน่วยงานพิเศษเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ลงวันที่25 มีนาคม พ.ศ.2563 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้

มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้

องค์ประกอบ

(1) เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ประธาน

(2) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รองผู้บัญชาการทหารบก รองหัวหน้าสำนักงานประสานงานกลางศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 รองประธาน

(3) รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาหัฒนาการเศรษฐกีจและสังคมแห่งชาดิมอบหมาย รองประธาน

(4) ผู้แทนสำนักงานเลขาธิการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 กรรมการ

(5) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรรมการ

(6) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน กรรมการ

(7) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านการสื่อสารโทรคมนาคม และสื่อสังคมออนไลน์ กรรมการ

(8) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กรรมการ

(9)ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการมาตรการเดินทางเข้าออกประเทศ และการดูแลคนไทยในต่างประเทศ กรรมการ

(10) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านคมนาคมและการขนส่งทั่วราชอาณาจักร กรรมการ

(11) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านมาตรการให้ความช่วยเหลือเยียวยา กรรมการ

(12) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านการควบคุมสินค้ากรรมการ

(13) ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์และการวิจัยและพัฒนา กรรมการ

(14) ผู้แทนกระทรวงยุคิรรรม กรรมการ

(15) ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากรรมการ

(16) ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด กรรมการ

(17) ศาตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร กรรมการ

(18) ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร กรรมการ

(19) นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการ

(20) นายสันติธาร เสถียรไทย กรรมการ

(21) รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบหมายกรรมการและเลขานุการร่วม

(22) พลตรีชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ กรรมการและเลขานุการร่วม

(23) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(24) เจ้าหน้าที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

(25) เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่และอำนาจ

(1) ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ กลั่นกรอง รวบรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะทางวิชาการ และข้อเสนอขอภาคส่วนต่าง ๆ และจัดทำแนวทางผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในทุกห้วงระยะเวลา 34 วัน เสนอต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา

(2) จัดทำร่างข้อกำหนดเพื่อผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการตาม (1) รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับกิจการหรือกิจกรรมที่ผ่อนคลาย

(3) ประสานการดำเนินการกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเชิญผู้แทนส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงความเห็น หรือส่งเอกสารหลักฐานใดๆที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่นายกรัฐนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 มอบหมาย
ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ตามคำสั่งนี้เป็นที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 8 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโอชา

นายกรัฐมนตรี

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ