สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรี/ป.โท11อัตรา บัดนี้-31มี.ค.63

 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครเจ้าหน้าที่ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 11 อัตรา


  1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา ปริญญาตรีทางด้านกฏหมายตามมหาวิทยาลัยในประเทศที่ กพ.รับรอง และหากสําเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตไทยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานกฎหมายอย่างน้อย 1 ปี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))
  2. เลขานุการ 2 อัตรา ปริญญาโท ไม่จํากัดสาขา อายุไม่เกิน 35 ปี อายุงานรวม 5 ปี ขึ้นไป โดยมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหาร อย่างน้อย 3 ปี สามารถพูด อ่าน เขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษได้ระดับดี สามารถเขียนหนังสือราชการ และใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสํานักงานต่าง ๆ ได้อย่างดี มีประสบการณ์ในการจัดการประชุมผู้บริหาร และจัดทํารายงานการประชุมผู้บริหาร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))
  3. เลขานุการ 3 อัตรา ปริญญาตรี (ไม่จํากัดสาขา) มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ/งานประสานงาน/งานบริการลูกค้า (การตลาด การขาย การโรงแรม)/งานจัดการประชุม อย่างน้อย 1 ปี หรือ คะแนนการทดสอบ Test of English for International Communication (TOEIC) 600คะแนนขึ้นไป (ผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร ความสามารถในการพิมพ์ (30 คํา/นาที) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))
  4. เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ 1 อัตรา ปริญญาตรีทางด้านการเงิน,บริหารธุรกิจ,การจัดการ,เศรษฐศาสตร์,รัฐศาสตร์, การบริหารรัฐกิจ,รัฐประศาสนศาสตร์,บริหารข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านรวม 1 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านธุรการ และงานงบประมาณ จากหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย 1 ปี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))
  5. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ปริญญาตรี สาขาการเงินหรือการบัญชีหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ อายุงานรวม 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานการเงิน อย่างน้อย 2 ปี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))
  6. เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา ปริญญาตรีสาขาการเงินหรือการบัญชีหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์ด้านการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))
  7. เจ้าหน้าที่ซ่อมบํารุง 1 อัตรา ปริญญาตรีทางด้านสถาปัตยกรรม โยธา ไฟฟ้า เครื่องกล อายุงานรวม 2 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบํารุงงานอาคาร อย่างน้อย 1 ปี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))
  8. เจ้าหน้าที่บริหารองค์ความรู้ 1 อัตรา ปริญญาตรี ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์ อักษรศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทํางานอย่างน้อย 3 ปี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม))

สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-31มี.ค.63 หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โทร. 02-980-6688 ต่อ 1133 email : [email protected] ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ