ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2558

ธกส. เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกสอบบรรจุเป็นพนักงาน
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 9 กันยายน 2558

ธกส. สมัครงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านการวัดผลการวัดและประเมินผลการศึกษา การทดสอบและวัดผลทางการศึกษา การวัดผลและการวิจัย การวิจัยการศึกษาการวิจัยและประเมิน วิจัยวัดผลและสถิติการศึกษา เศรษฐศาสตร์ การตลาด การบริหารทรัพยากรมนุษย์จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร

2 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านสถิติ สถิติประยุกต์ สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง การวิจัยเพื่อการบริหารและการจัดการ เทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ คณิตศาสตร์การเงิน คณิตศาสตร์ประยุกต์ เศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์โครงการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐมิติ คอมพิวเตอร์ บัญชีบริหารธุรกิจ บริหารการเงิน การเงินการธนาคาร จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร

3 ตำแหน่งปฏิบัติงานประจำฝ่ายบริหารการเงิน จำนวน 1 อัตรา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ด้านเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์การคลัง การเงิน วิศวกรรมทางการเงิน จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองภายในวันที่ธนาคารปิดรับสมัคร

อัตราเงินเดือน
ธนาคารจะพิจารณาอัตราเงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ และแนวทางการกำหนดอัตราค่าจ้างของธนาคาร

คุณสมบัติทั่วไป
เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันที่สมัคร)

มีสัญชาติไทย 
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้สมัครใน File แนบ)

[ads]

การสมัคร
1 ผู้สมัครจะต้องอ่านประกาศการรับสมัครให้ครบถ้วนและรับผิดชอบตรวจสอบตนเองว่า
เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครทุกประการ หากธนาคารตรวจพบว่าคุณสมบัติของผู้สมัครท่านใดไม่ตรง
ตามที่ธนาคารกำหนดไว้ ธนาคารจะตัดรายชื่อออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทุกขั้นตอน หรือในกรณีที่ดำเนินการจ้างแล้ว
ธนาคารจะเลิกจ้างทันทีได้โดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น

2 ผู้ที่สนใจและมีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคาร สามารถสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.jobtopgun.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่บางเขน
อาคาร Tower ชั้น 16 วันจันทร์ – วันศุกร์ (เฉพาะเวลา 9.00 – 16.30 น. ในวันทำการเท่านั้น)ซึ่งธนาคาร
กำหนดให้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 9 กันยายน 2558 กรณีมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร ติดต่อที่กลุ่มงานสรรหาและคัดเลือก โทร. 0-2558-6555 ต่อ 8331-2, 8334-5
ทั้งนี้ หากตำแหน่งงานใดมีจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามประกาศของธนาคารไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายระยะเวลาในการรับสมัครเป็นรายตำแหน่งได้

 

อ่านประกาศรับสมัครงาน

 

[ads=center]

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ