สำนักงาน กปร.รับสมัครบรรจุวุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี23ธ.ค.62-6ม.ค.63

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


  1. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ด้านวิเทศสัมพันธ์) ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศิลปศาสตร์ทางภาษาต่างประเทศ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่นใดในกรณีที่สำเร็จจากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติในประเทศ ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลักษณะงานของตำแหน่ง และมีทักษะทางภาษาอังกฤษในการเขียน อ่าน และการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
  2. พนักงานประจำสำนักงาน ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปวท. และ ปวส. ทุกสาขาวิชา
  3. นายช่างศิลป์ ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ปวท. และ ปวส. ในสาขาวิชาการออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องเคลือบดินเผา สาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณและเครื่องประดับ สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี สาขาวิชาช่างทองหลวง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่

ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่กองพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนแนวพระราชดำริ สำนักงาน กปร. ตั้งแต่วันที่23ธันวาคม 2562 ถึงวันที่6 มกราคม2563ในวันและเวลาราชการ(๐๙.๐๐ –๑๑.๓๐น.และ๑๓.๐๐ –๑๖.๐๐ น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ