กรมสมเด็จพระเทพฯ รับสั่งถึง ในหลวง ร.9 “เรื่องเดียวทรงสั่งเสีย ที่จะไม่ทำให้ทรงผิดหวัง”

เมื่อเวลา 13.53 น. วันที่ 30 ตุลาคม สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ซึ่งมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิชัยพัฒนา คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา เฝ้าฯรับเสด็จ จัดโดย มูลนิธิชัยพัฒนา ณ ลานอีเดน ชั้น 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์


 

 

การนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา พระราชทานเรื่องเล่าเกี่ยวกับ “มูลนิธิชัยพัฒนา” ความตอนหนึ่งว่า

 

มูลนิธิชัยพัฒนาก่อตั้งจากพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงอยากให้การดำเนินงานช่วยเหลือราษฎรของพระองค์คล่องตัวขึ้น ดำเนินงานในลักษณะของเอกชน ที่มีรายได้จากการสมัครใจบริจาค การลงทุนต่างๆ มูลนิธิชัยพัฒนาจึงไม่ได้รับงบประมาณจากรัฐ ขณะที่การทำงานก็ช่วยเหลือและพัฒนาราษฎรได้พอสมควร หากเป็นงานที่มากหน่อยก็ให้เป็นหน้าที่สำนักงาน กปร. และภาคราชการทำ โดยมีมูลนิธิคอยให้คำแนะนำ รวมถึงการให้คำแนะนำภาคเอกชนที่ทำโครงการพัฒนาต่างๆ

 

 

ทั้งนี้ งานมูลนิธิส่วนใหญ่คือ การพัฒนาด้านการเกษตร เราทำเรื่องดิน น้ำ ทำอย่างไรจะอนุรักษ์ไม่ให้ถูกทำลาย ทำเรื่องการส่งเสริมเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคุณภาพ แจกแก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร และยังมีอีกหลายๆโครงการพัฒนาที่ทำเอง ส่งเสริมให้ประชาชนทำ และร่วมมือกับองค์กรต่างๆทำ อย่างไรก็ตาม ได้อ่านบัญชีรายจ่ายมูลนิธิมีมากกว่ารายรับในหลายเดือนที่ผ่านมา ก็ไม่ได้ซีเรียสว่าต้องตัดโครงการที่มี 200 กว่าโครงการให้น้อยลง เพราะคิดว่าเมื่อผู้บริจาคได้เห็นก็จะสบายใจและบริจาคมากขึ้น ในการสร้างความสุขไม่เพียงแต่ราษฎรชาวไทย แต่ยังขยายถึงสังคมโลก

“พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไม่ได้ทรงสั่งเสียอะไรมากมาย มีเพียงเรื่องเดียวที่ทรงสั่งเสียคือ ต้องดำเนินการมูลนิธิชัยพัฒนาให้ตลอดรอดฝั่ง ไม่ว่าพระองค์จะอยู่หรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน และขอขอบคุณผู้บริจาค 30 ปีของการดำเนินงานมูลนิธิ จะไม่ทำให้ทรงผิดหวัง และจะขยายงานไปสู่สิ่งต่างๆ จะต้องร่วมงานกับคนหลายชาติมากขึ้น ก็ทำไปเถอะ ช่วยกันทำถวายพระองค์มากขึ้น” สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสั่ง

 

 

จากนั้นเสด็จฯ ทรงเปิดงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” ณ ลานอีเดน ชั้น 1 และทอดพระเนตรนิทรรศการ เช่น พระราชดำริในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างครบวงจรในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที” ซึ่งนำมาจัดแสดงในรูปแบบ AR การบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาโดยใช้ระบบ GMIS, การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนาในแต่ละด้าน อาทิ ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม ด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ฯลฯ ก่อนเสด็จฯ กลับ

สำหรับงาน “30 ปี ชัยชนะแห่งการพัฒนา” จัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ เรียนรู้ประวัติศาสตร์การพัฒนาผ่านของใช้ส่วนพระองค์ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, รับชมสารคดีสั้น “ชัยชนะแห่งการพัฒนา”, ฟังเรื่องเล่าการถวายงาน, ช้อปสินค้าจากผลิตผลในโครงการมูลนิธิชัยพัฒนา และเวิร์กช็อปอบรมวิชาชีพที่หลากหลาย สามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคต

 

 

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ