อาจารย์ดัง ร้องปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ ดุริยางคศิลป์ มหิดล “เลิกจ้างผิดปกติ”

เมื่อวันที่ 30 กันยายน นางอริยา เจริญสุข อาจารย์ประจำวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยหนังสือดังกล่าวมีเนื้อหาสรุปว่า นางอริยา เป็นผู้ถือสัญญาจ้างที่ได้มีข้อตกลงร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาตลอดระยะเวลาการทำงาน ล่าสุดวิทยาลัยฯทำสัญญาจ้างตามคำสั่งที่ บด 018/2559 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 มีกำหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ที่วิทยาลัยมากว่า 20 ปี ในฐานะอาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรี ประธานหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต หัวหน้าสาขาธุรกิจดนตรี ผู้จัดการวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทย รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและฝ่ายบริการวิชาชีพ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ได้ทำงานอย่างทุ่มเท สนับสนุนโครงการต่างๆ จนสามารถสร้างชื่อเสียงให้วิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ การสนับสนุนโครงการขับรองประสานเสียง MU CHOIR ผู้จัดโครงการละครเพลง “อิน จัน” ที่ปรึกษาและสนับสนุนโครงการละครเพลงทุกโครงการของสาขาธุรกิจดนตรี ผลักดันให้วงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิคแห่งประเทศไทยได้รับรางวัล “หน่วยงานดีเด่นทางวัฒนธรรม” การจัดงานระดมทุน “กองทุนเปรมดนตรี” เป็นผู้ริเริ่มและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ด้านการศึกษา และอื่นๆ

นางอริยาระบุในหนังสือร้องทุกข์ว่า ต่อมาวิทยาลัยฯได้มีหนังสือที่ อว 7831/ล 000040 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และคำสั่ง ((ล) 2562/0002 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) ที่จะมีผลต่อการยกเลิกสัญญาจ้าง และคำสั่ง ((ล) 2562/0005 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2562) เพื่อจ้างต่อโดยมีระยะเวลาครบกำหนดสั้นกว่าสัญญาที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ ล่าสุดวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ตนได้รับหนังสือ หนังสือที่ อว 78.31/ล 000092 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2562 แจ้งเรื่องสัญญาจ้างจะครบกำหนดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และไม่ประสงค์จะจ้างต่อ จึงร้องทุกข์มายังปลัดกระทรวงฯ ถึงความผิดปกติ ทั้ง ๆที่มิได้ประพฤติผิดวินัย มิได้ปฏิบัติงานเสียหาย ผลการประเมินจากหัวหน้าสาขาอยู่ในระดับดีมาก

 

ข่าวจาก มติชนออนไลน์

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ